Polimerų chemijos ir technologijos katedra

Įsteigta 1922  m. balandžio 12 d.
 • 2019 m. – katedros vedėja paskirta doc. Joana Bendoraitienė.
 • 2013 m.  – katedra pervadinta Polimerų chemijos ir technologijos katedros vardu.
 • 2011–2019 m. – katedrai vėl vadovavo prof. Juozas Vidas Gražulevičius.
 • 2006–2010 m. – katedrai vadovo prof. dr. Jolanta Liesienė.
 • 1996 m. – Organinės technologijos katedros vedėju išrinktas prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius.
 • 1991–1995 m. – katedrai vadovavo doc. Rimtautas Kavaliūnas.
 • 1965 m. – Organinės technologijos katedrai vadovauti liko doc. Jonas Zdanavičius. Jį 1972 m. pakeitė prof. Adolfas Paulauskas.
 • 1951 m. – sujungtos Organinės technologijos ir Organinės chemijos katedros ir vėl atskirtos.
 • 1950 m. – įkūrus Kauno politechnikos institutą, Organinės technologijos katedra tapo šio instituto padaliniu.
 • 1946 m. – Organinės technologijos katedros vedėju tapo inžinierius Jonas Venskevičius.
 • 1944 m. – katedrai vadovavo inžinierius Vytautas Šukys.
 • 1940 m. – sovietinės Lietuvos aukštojo mokslo reformos metu Organinės technologijos katedros vedėju paskirtas pulkininkas doc. dr. Juozas Vėbra.
 • 1922 m. balandžio 12 d. – įsteigta Organinės technologijos katedra ir ruošti cheminės technologijos specialistai. Katedros steigėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo pirmasis Lietuvos universiteto rektorius prof. Jonas Šimkus.
Katedros kuruojamos studijų programos:
Bakalauras
Magistras

Mokslo kryptys: N 003 Chemija, T 005 Chemijos inžinerija, T 008 Medžiagų inžinerija.

 • Polimerų modifikavimas ir taikymas.

Atliekami gamtinių polimerų modifikavimo ir taikymo tyrimai. Tyrinėjamos dispersinės sistemos, polimerinių kompleksų susidarymas, bioaktyvių medžiagų imobilizavimas gamtiniuose ir modifikuotuose polisachariduose. Kuriamos veikliosios maisto pakavimo medžiagos, mikroteršalų sorbentai. Sintetinami chromatografiniai sorbentai, tiriamas jų taikymas baltymų chromatografijai, fermentų imobilizavimui. Kuriamos naujos medžiagos audinių inžinerijai ir tvarsčiai žaizdoms gydyti. Taip pat kuriami inovatyvūs kosmetikos preparatai. Vystomos bioplastikų ir biokompozitų gamybos technologijos, kuriami bioskaidūs plastikiniai gaminiai, atliekami biokompozitų formavimo iš gamtinės kilmės medžiagų tyrimai. Kuriamos mažiau taršios odų išdirbimo technologijos, sprendžiamos odų išdirbimo atliekų panaudojimo problemos.

 • Medžiagų chemija.

Organinių polimerinių bei mažamolekulių elektroaktyvių medžiagų (puslaidininkių, spinduolių, netiesinės optikos medžiagų), medžiagų lazeriniam rašymui bei optiniam 3D spausdinimui sintezė, polimerų ir polimerinių kompozitų iš gamtinės kilmės medžiagų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Pagrindinis dėmesys kreipiamas organinių skylinių, elektroninių skirtų hibridiniams fotovoltiniams elementams ir bipolinių puslaidininkių bei efektyvių spinduolių, skirtų organiniams šviesos diodams, sintezei ir tyrimams.

Tyrėjai: dr. R. Klimavičiūtė, dr. K. Beleška, dr. J. Bendoraitienė, dr. R. Rutkaitė, dr. O. Baniukaitienė, dr. E. Mažonienė, dr. V. Navikaitė-Šnipaitienė, dr. D. Rosliuk, habil. dr. J. V. Gražulevičius, dr. G. Buika, dr. S. Grigalevičius, dr. J. Ostrauskaitė, dr. S. Kašėtaitė, dr. A. Bučinskas, dr. R. Lygaitis, dr. D. Gudeika, dr. J. Keruckas, dr. R. Keruckienė, dr. J. Simokaitienė,  dr. V. Valeika, dr. A. Tomkevičienė, dr. D. Volyniuk, dr. M. Čekavičiūtė, dr. M. Bulota,  dr. D. Tavgenienė, dr. L. Pečiulytė, dr. G. Kručaitė, dr. V. Adriulevičienė, dr. A. Dabulienė, vyr. inž. V. Valeikienė, E. Jatautienė.

Podoktorantūros stažuotojai: dr. A. Bučinskas, dr. G. Kručaitė

Doktorantai: O. Bezvikonnyi, G. Sych, I. Hladka, S. Nasiri, R. S. Bernard, N. Masimukku, U. Tsiko, H. Durgaryan, K. Almonaitytė, D. Liudvinavičiūtė, M. Lebedevaitė, S. Sriubaitė, E. Skuodis, Y. Danyliv, A. Krinickaitė, A. Navaruckienė, M. Mahmoudi, P. S. Madhuran, L. Skhirtladze.

Kontaktai

Joana Bendoraitienė
Doc. Joana Bendoraitienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 37 300 193
e. p. joana.bendoraitiene@ktu.lt

Simona Vekterytė

tel. +370 (37) 300 192

tel. +370 (62) 340 939

e. p. simona.vekteryte@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Tarptautiniai:

 • Programos „Horizontas 2020“ projektas „Donoriniai-akceptoriniai šviesą skleidžiantys eksipleksai – medžiagos, skirtos lengvai suformuojamiems, efektyviems organiniams šviesos diodams” (EXCILIGHT), 2015-2019, habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • Programos „Horizontas 2020“ projektas „Bemetaliai emiteriai naujos kartos šviesos šaltiniams“ (MEGA), 2019-2021, habil. dr. J.V. Gražulevičius.
 • Tarpvalstybinės programos Lietuva-Latvija-Kinija (Taivanas) projektas „Aukšta tripletinės būsenos energija pasižyminčių medžiagų mėlyniems organiniams šviesos diodams sintezė ir tyrimai“, 2017-2019, habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • Tarpvalstybinės programos Lietuva-Latvija-Kinija (Taivanas) projektas „Naujos TADF medžiagos ir prietaisų sandaros organinių šviestukų efektyvumui didinti“, 2019-2021, dr. S. Grigalevičius.
 • Tarpvalstybinės programos Lietuva-Latvija-Kinija (Taivanas) projektas „Kontroliuojama termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija pasižymintys spinduoliai, skirti tirpalų liejimo būdu gaunamiems organiniams šviesos diodams”, 2019-2021, dr. D. Volyniuk.
 • Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas „Efektyviu suderinamumu pasižymintys nauji organiniai dažikliai ir skyles pernešantys puslaidininkiai našiems saulės elementams“, 2019-2020, dr. D. Gudeika.
 • Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas ,,Naujų bioaktyvių medžiagų biopolimerų pagrindu kūrimas“ (BIOPOLBIO), 2019-2020, dr. R. Rutkaitė.
 • INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas „Eko-inovacijų paslaugų mažoms gamybos įmonėms tiekėjų tinklas” (Ecolabnet), 2019-2021, dr. J. Ostrauskaitė.
 • M-ERA.NET programos projektas „Aukštos kokybės hibridiniai kompozitai su gamtinės kilmės trumpais pluoštais injekciniam liejimui” (HyBiCo), 2017-2019, dr. P. P. Danilovas.
 • COST veikla CA15128 „Molekulinė spintronika“, 2016-2020, dr. R. Lygaitis.
 • COST veikla FP1405 “Aktyvios ir išmaniosios pakuotės pluoštų pagrindu – inovacijos ir įdiegimas į rinką“, 2015-2019, R. Rutkaitė, dr. P. P. Danilovas.
 • COST veikla CA16110 „Žmogui patogeninių mikroorganizmų kontrolė augalų produkcijos sistemose“, 2017- 2021, dr. P. P. Danilovas.
 • COST veikla CA18101 “Biotechnologijų tinklaveikla inovatyviam, sveikesniam ir tvaresniam maistui ir bioprocesams”, 2019-2023, dr. J. Bendoraitienė.

Nacionaliniai:

 • LMT 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektas „Vertikalieji organiniai šviečiantys tranzistoriai, sudaryti iš spinduolių, pasižyminčių termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija“, 2017-2021, habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • LMT 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ projektas „Bipolinių organinių puslaidininkių, pasižyminčių aukštomis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis kietoje būsenoje, sintezė, tyrimai, taikymai“, 2018-2021, habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • LMT 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas” projektas „Stikliški mėlynieji spinduoliai efektyviems nelegiruotiems organiniams šviestukams“, 2017-2019, habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • LMT mokslininkų grupių projektas „Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos efektyviems fosforescuojantiems organiniams šviestukams (E-MATERIALS)“, 2017-2020, dr. S. Grigalevičius.
 • LMT mokslininkų grupių projektas „Kambario temperatūroje fosforescuojančios organinės medžiagos sensoriams (HEROS)“, 2017-2019, dr. A. Tomkevičienė.
 • LMT mokslininkų grupių projektas „Baltų šviesos diodų kūrimas, naudojant multi-eksipleksinius spinduolius (OWEX)“, 2017-2020, dr. D. Volyniuk.

Instituciniai:

 • KTU jaunųjų tyrėjų mokslo projektas ,,Ultragarsu aktyvuoti sorbentai mikroteršalų iš nuotekų šalinimui” (Ultrasorbentai), 2019, dr. Vesta Navikaitė-Šnipaitienė.
 • KTU jaunųjų tyrėjų mokslo projektas „Organiniai sensibilizatoriai šviesos diodams” (SOLID), 2019, dr. R. Keruckienė.
 • KTU-VDU mokslo projektas „Daugiavaisčio atsparumo siurblių slopiklių sintezė ir tyrimai” (SLOPSINT), 2019, dr. D. Gudeika.

Užsakomieji:

 • UAB “Avodės”, SV9-1937, Technologinio proceso, siekiant išgauti tinkamą kempinės iš polisacharidų struktūrą sukūrimas“, 2018-2019, dr. P. P. Danilovas.
 • UAB „Avodės“, SV9-2223, „Bioskaidžios kempinės išgavimo iš natūralių polisacharidų technologinio proceso kūrimas ir jai skirto nelaidaus sluoksnio išgavimo technologinio proceso sukūrimas“, 2019-2020, dr. P. P. Danilovas.
 • UAB „Fabricair“, SV9-2135, Audinių sendinimo tyrimai amoniako atmosferoje ir jų mechaninių charakteristikų nustatymas, 2019, dr. P. P. Danilovas.
 • UAB „Littelfuse“, SV9-1958, Elektronikai skirtų plastikinių gaminių elementų tyrimai, 2018-2019, dr. P. P. Danilovas.
 • Turkovic, Vida; Prete, Michela; Bregnhøj, Mikkel; Inasaridze, Liana; Volyniuk, Dmytro; Obrezkov, Filipp A.; Grazulevicius, Juozas Vidas; Engmann, Sebastian; Rubahn, Horst-Günter; Troshin, Pavel A.; Ogilby, Peter R.; Madsen, Morten. Biomimetic approach to inhibition of photooxidation in organic solar cells using betacarotene as an additive // ACS applied materials and interfaces. NW, Washington, DC : ACS publications. ISSN 1944-8244. eISSN 1944-8252. 2019, vol. 11, iss. 4, p. 41570-41579. DOI: 10.1021/acsami.9b13085. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 8,456; AIF: 5,873; IF/AIF: 1,439; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Kreiza, Gediminas; Banevičius, Dovydas; Jovaišaitė, Justina; Maleckaitė, Karolina; Gudeika, Dalius; Volyniuk, Dmytro; Gražulevičius, Juozas V.; Juršėnas, Saulius; Kazlauskas, Karolis. Suppression of benzophenone-induced triplet quenching for enhanced TADF performance // Journal of materials chemistry C. London : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7526. eISSN 2050-7534. 2019, vol. 7, iss. 37, p. 11522-11531. DOI: 10.1039/C9TC02408E. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,641; AIF: 4,591; IF/AIF: 1,446; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Arsenyan, Pavel; Petrenko, Alla; Leitonas, Karolis; Volyniuk, Dmytro; Simokaitiene, Jurate; Klinavičius, Tomas; Skuodis, Eigirdas; Lee, Jiun-Haw; Gražulevičius, Juozas Vidas. Synthesis and performance in OLEDs of selenium-containing phosphorescent emitters with red emission color deeper than the corresponding NTSC standard // Inorganic chemistry. Washington, DC : ACS publications. ISSN 0020-1669. eISSN 1520-510X. 2019, vol. 58, iss. 15, p. 10174-10183. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b01283. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,850; AIF: 2,861; IF/AIF: 1,695; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Kukhta, Nadzeya; Higginbotham, Heather F.; Matulaitis, Tomas; Danos, Andrew; Bismillah, Aisha N.; Haase, Nils; Etherington, Marc K.; Yufit, Dmitry S.; McGonigal, Paul R.; Grazulevicius, Juozas Vidas; Monkman, Andrew P. Revealing resonance effects and intramolecular dipole interactions in the positional isomers of benzonitrile-core thermally activated delayed fluorescence materials // Journal of materials chemistry C. London : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7526. eISSN 2050-7534. 2019, vol. 7, iss. 30, p. 9184- 9194. DOI: 10.1039/c9tc02742d. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,641; AIF: 4,591; IF/AIF: 1,446; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Tomkeviciene, Ausra; Dabulienė, Asta; Matulaitis, Tomas; Guzauskas, Matas; Andruleviciene, Viktorija; Grazulevicius, Juozas Vidas; Yamanaka, Yuri; Yano, Yoshio; Ono, Toshikazu. Bipolar thianthrene derivatives exhibiting room temperature phosphorescence for oxygen sensing // Dyes and pigments. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-7208. eISSN 1873-3743. 2019, vol. 170, art. no. 107605, p. 151-154. DOI: 10.1016/j.dyepig.2019.107605. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,018; AIF: 3,281; IF/AIF: 1,224; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Potopnyk, Mykhaylo A.; Volyniuk, Dmytro; Luboradzki, Roman; Ceborska, Magdalena; Hladka, Iryna; Danyliv, Yan; Gražulevičius, Juozas Vidas. Application of the Suzuki-Miyaura reaction for the postfunctionalization of the benzo[4,5]thiazolo[3,2- c][1,3,5,2]oxadiazaborinine core: an approach toward fluorescent dyes // Journal of organic chemistry. Washington, DC : ACS publications. ISSN 0022-3263. eISSN 1520-6904. 2019, vol. 84, iss. 9, p. 5614-5626. DOI: 10.1021/acs.joc.9b00566. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,745; AIF: 3,349; IF/AIF: 1,416; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Gudeika, Dalius; Miasojedovas, Arunas; Bezvikonnyi, Oleksandr; Volyniuk, Dmytro; Gruodis, Alytis; Jursenas, Saulius; Grazulevicius, Juozas V. Differently substituted benzothiadiazoles as charge-transporting emitters for fluorescent organic light-emitting diodes // Dyes and pigments. London : Elsevier. ISSN 0143-7208. eISSN 1873-3743. 2019, vol. 166, p. 217-225. DOI: 10.1016/j.dyepig.2019.03.017. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,018; AIF: 3,281; IF/AIF: 1,224; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • Guzauskas, Matas; Volyniuk, Dmytro; Tomkeviciene, Ausra; Pidluzhna, Anna; Lazauskas, Algirdas; Grazulevicius, Juozas Vidas. Dual nature of exciplexes: exciplex-forming properties of carbazole and fluorene hybrid trimers // Journal of materials chemistry C. London : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7526. eISSN 2050-7534. 2019, vol. 7, iss. 1, p. 25-32. DOI: 10.1039/c8tc04708a. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,641; AIF: 4,591; IF/AIF: 1,446; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008, T 005]
 • Krucaite, Gintare; Volyniuk, Dmytro; Simokaitiene, Jūrate; Grigalevicius, Saulius; Lin, Chun-Han; Shao, Chang-Min; Chang, Chih-Hao. Naphthyl substituted triphenylamine derivatives as hole transporting materials for efficient red PhOLEDs // Dyes and pigments. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-7208. eISSN 1873-3743. 2019, vol. 162, p. 196-202. DOI: 1016/j.dyepig.2018.10.020. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,018; AIF: 3,281; IF/AIF: 1,224; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003].
 • Liudvinaviciute, Dovile; Rutkaite, Ramune; Bendoraitiene, Joana; Klimaviciute, Rima. Thermogravimetric analysis of caffeic and rosmarinic acid containing chitosan complexes // Carbohydrate polymers. Oxford : Elsevier. ISSN 0144-8617. eISSN 1879-1344. 2019, vol. 222, art. no. UNSP 115003, p. 497- 510. DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115003. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,044; AIF: 3,488; IF/AIF: 1,732; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005]
 • „Interfaces in Organic and Hybrid Thin-Film Optoelectronics”, Valencija, Ispanija, 2019 m. kovo 5-7 d. „Exploitation of interface exciplexes towards highly efficient organic light-emitting devices“, J.V. Gražulevičius (žodinis pranešimas) .
 • “SPIE Photonics West”, San Francisco, JAV, 2019 m. vasario 2-7 d. „Electroactive Compounds Containing Donor and Acceptor Moieties as Emitters and Hosts for Organic Light Emitting Diodes“, J.V. Gražulevičius (kviestinis pranešimas).
 • “14th International Symposium on Functional π-Electron Systems”, Berlynas, Vokietija, 2019 m. birželio 2-7 d. “Exciplex-Forming Systems for Organic Light Emitting Diodes”, J.V. Gražulevičius (žodinis pranešimas).
 • „ICOE2019: 15th International Conference on Organic Electronics“, Hasselt, Belgija, 2019 m. birželio 24-28 d. „Donor-acceptor molecular materials as emitters and hosts for organic light emitting diodes“, J.V. Gražulevičius (žodinis pranešimas).
 • „6th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials“, Batumis, Sakartvelas, 2019 m. liepos 17-20 d. „Glass-forming molecular materials containing donor and accepor moieties for organic light emitting diodes“, J.V. Gražulevičius (kviestinis pranešimas).
 • „XXIVth Galyna Puchkovska International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals“”, Odesa, Ukraina, 2019 m. rugpjūčio 25-30 d. “Photoluminescent and Electroluminescent Properties of Organic Donor-Acceptor Molecular Materials”, J.V. Gražulevičius (kviestinis pranešimas).
 • “Baltic Polymer Symposium”, Vilnius, Lietuva, 2019 m. rugsėjo 18-20 d. “Glass-forming donor-acceptor molecular materials for electroluminescent and oxygen-sensing applications”, J.V. Gražulevičius (kviestinis pranešimas).
 • “POLYCHAR 27, the 27th Annual World Forum on Advanced Materials”, Neapolis, Italija, 2019 m. spalio 14-17 d. “Bipolar molecular glasses for organic light emitting diodes of the third generation”, J.V. Gražulevičius (žodinis pranešimas).
 • “ICMSET 2019: international conference on material science and engineering technology”, Saipan, JAV, 2019 m. kovo 15-17 d. , 2019. “Properties of films prepared as packaging plastics from blends of synthetic polymer and biopolymer”, Beleška, K., Valeika, V., Jankauskaitė, V., Valeikienė, V. (žodinis pranešimas).
 • “LMA 9-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“”, 2019 m. kovo 12 d. “Organiniai bipoliniai puslaidininkiai optoelektroninėms technologijoms”, D. Gudeika (žodinis pranešimas).
 • “Conference and Exhibition/ Printed Electronics 2019”, Berlynas, Vokietija, 2019 m. balandžio 10-11 d. “(Bi)phenyl substituted 9-(2,2-diphenylvinyl)carbazoles as low cost hole transporting materials for efficient red PhOLEDs”, S. Grigalevičius (stendinis pranešimas).
 • “14th international symposium on functional π-electron systems”, 2019 m. birželio 2-7 d., Berlynas, Vokietija. “Synthesis and charecteristics of 1,8-naphthalimide-based derivatives”, Masimukku, Naveen; Gudeika, Dalius; Volyniuk, Dmytro; Gražulevičius, Juozas Vidas (stendinis pranešimas).
 • “14th international symposium on functional π-electron systems”, 2019 m. birželio 2-7 d., Berlynas, Vokietija. “Phenothiazine and benzotrifluoride derivatives exhibiting delayed fluorescence and room temperature phosphorescence”, Rasa Keruckiene; Karolis Leitonas; Matas Guzauskas; Dmytro Volyniuk; Juozas Vidas Grazulevicius (stendinis pranešimas).
 • “14th international symposium on functional π-electron systems”, 2019 m. birželio 2-7 d., Berlynas, Vokietija. ”New mechanochromic quinoline based donor-acceptor and donor-π-acceptor solid emitters for optoelectronic application”, Sych, Galyna; Pashazadeh, Ramin; Volyniuk, Dmytro; Gražulevičius, Juozas Vidas (stendinis pranešimas).
 • “14th international symposium on functional π-electron systems”, 2019 m. birželio 2-7 d., Berlynas, Vokietija. “Strategy towards tuning emission of star shaped tetraphenylethene substituted truxenes for sky-blue and greenish-white OLEDs”, Sharma, Rekha; Volyniuk, Dmytro; Popli, Charu; Bezvikonnyi, Oleksandr; Gražulevičius, Juozas Vidas; Misra, Rajneesh (stendinis pranešimas).
 • “World Chemical Science Congress, Composite Materials Congress”, 2019 m. birželio 10-13 d., Stokholmas, Švedija. “Aggregation-induced-emission materials based on indolo[3,2-b]carbazole containing different phenylethylene units”, Jūratė Simokaitienė, Ausra Tomkeviciene, Gabriele Surkute, Juozas Vidas Grazulevičius (stendinis pranešimas).
 • “International symposium on dyes & pigments: modern colorants; the synthesis and applications of π-systems”, 2019 m. rugsėjo 8-11 d. 8-11, Sevilija, Ispanija. “Synthesis and properties of novel chromophores for optoelectronics”, R. Keruckiene; L. Lapienyte; E. Urbonas; J.V. Grazulevicius (stendinis pranešimas).
 • “ECME 2019: 15th European conference on molecular electronics”, 2019 m. rugpjūčio 27-31 d., Linšiopingas, Švedija. “Differently substituted benzonitriles for non-doped OLEDs”, Gudeika, Dalius; Bezvikonnyi, Oleksandr; Volyniuk, Dmytro; Gražulevičius, Juozas Vidas (stendinis pranešimas).
 • “ICOE2019: 15th international conference on organic electronics”, 2019 m. birželio 24-28 d., Hasselt, Belgija. ”Differently substituted benzothiadiazoles as charge-transporting emitters for organic light-emitting diodes”, Gudeika, Dalius; Miasojedovas, Arūnas; Volyniuk, Dmytro; Juršėnas, Saulius Antanas; Gražulevičius, Juozas Vidas (stendinis pranešimas).
 • “4th Green and sustainable chemistry conference”, Drezdenas, Vokietija, 2019 m. gegužės 5-8 d. “Photosensitive resins composed of plant-derived monomers for optical 3d printing”, Navaruckiene, A.; Lebedevaite, M.; Ostrauskaite (stendinis pranešimas).
 • “6th international Baekeland symposium”, 2019 m., spalio 15-18 d., Tarragona, Ispanija. “Biobased thiol-epoxy polymers of linseed oil”, Kasetaite, S.; Ostrauskaite, J.; Serra, A. (stendinis pranešimas).
 • “6th international Baekeland symposium”, 2019 m., spalio 15-18 d., Tarragona, Ispanija. “Photoinitiator free resins composed of plant-derives monomers for the opticas µ-3D printing of thermosets”, Lebedevaite, M.; Ostrauskaite, J.; Skliutas, E.; Malinauskas, M. (stendinis pranešimas).
 • “6th international Baekeland symposium”, 2019 m., spalio 15-18 d., Tarragona, Ispanija. “Vanillin-based photocross-linked polymers for optical 3D printing”, Navaruckienė, A.; Ostrauskaitė, J. (stendinis pranešimas).
 • “15th international workshop on slow positron beam techniques and applications (SLOPOS-15)”, 2019 m. rugsėjo 2-6 d., Praha, Čekija. “Controlling the network properties of polymer matrixes for improvement of amperometric enzyme biosensors: Contribution of positron annihilation”, Kavetskyy, T.; Kukhazh, Y.; Zubrytska, K.; Smutok, O.; Demkiv, O.; Gonchar, M.; Šauša, O.; Švajdlenková, H.; Kasetaite, S.; Ostrauskaite, J.; Boev, V.; Ilcheva, V.; Petkova, T. (stendinis pranešimas).
 • “LiM 2019 : Lasers in manufacturing conference”, 2019 m. birželio 20-24 d., Miunchenas, Vokietija. “Three-dimensional direct laser writing of acrylated epoxidized soybean oil”, Skliutas, Edvinas; Lebedevaitė, Miglė; Ostrauskaitė, Jolita; Malinauskas, Mangirdas (stendinis pranešimas).
 • “4th international congress on biomaterials & biosensors (BIOMATSEN 2019)”, 2019 m. gegužės 12-18 d. Oludeniz/Mugla, Turkija. “Free-volume characteristics of polymers with different crosslink density used for construction of laccase-based amperometric biosensors”, Kavetskyy, T.; Kukhazh, Y.; Zubrytska, K.; Kravtsiv, M.; Zubrytska, O.; Fil, N.; Boev, V.; Ilcheva, V.; Petkova, T.; Kasetaite, S.; Ostrauskaite, J.; Švajdlenková, H.; Šauša, O. (stendinis pranešimas).
 • “5th international conference on oxide and non-oxide materials for optoelectronics and energy applications”. 2019 m. kovo 20-23 d., Borovetz, Bulgarija. “A role of free-volume and crosslink density in the host polymer matrixes for improvement of operational parameters of amperometric biosensors”, Kavetskyy, T.; Kukhazh, Y.; Zubrytska, K.; Kravtsiv, M.; Mushynska, O.; Hoivanovych, N.; Smutok, O.; Gonchar, M.; Demkiv, O.; Šauša, O.; Švajdlenková, H.; Kasetaite, S.; Ostrauskaite, J.; Boev, V.; Ilcheva, V.; Petkova, T. (stendinis pranešimas).
 • “28th annual conference biomaterials in medicine and veterinary medicine”, Rytro, Lenkija, 2019 m. spalio 10–13 d. „Calcium alginate-based antibacterial films”, Baniukaitiene, Odeta; Narauskaite, Deimante; Sipailienė, Ausra; Petraitytė, Sigita (stendinis pranešimas).

 

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Habil. dr. J.V. Gražulevičius stažavosi Baltarusijos valstybiniame universitete (Minskas, Baltarusija), 2019.09.09-2019.10.12, Uždelstąja fluorescencija pasižyminčių monomerų bei polimerų sintezė.
 • Habil. dr. J.V. Gražulevičius stažavosi mokslinių tyrimų organizacijoje „Electron-Carat“ (Lvovas, Ukraina), 2019.12.02-2019.12.31
 • Dr. A. Bučinskas stažavosi Lvovo nacionaliniame politechnikos universitete ( Lvovas, Ukraina) 2019.02.04-2019.02.22, 2019.04.10-2019.05.08, 2019.07.27-2019.08.11, 2019.09.18-2019.10.13, Naujų stikliškų mėlynųjų spinduolių panaudojimas organinių šviesos diodų struktūrose.
 • Dr. A. Tomkevičienė stažavosi kompanijoje CreaPhys GmbH (Drezdenas, Vokietija), 2019.07.01-2019.12.31, Termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija pasižyminčių organinių spinduolių sintėze, tyrimai, bei taikymas organiniuose šviesos dioduose.
 • Dr. D. Gudeika stažavosi Latvijos universitete (Ryga, Latvija), 2019.09.02-2019.10.31, Termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija pasižyminčių organinių darinių tyrimai ir taikymas organiniuose šviesos dioduose.
 • Dr. S. Grigalevičius stažavosi Latvijos universitete (Ryga, Latvija), 2019.08.06-2019.08.10, vykdomo tarptautinio projekto rezultatų analizė ir publikacijų rengimas.
 • Dr. J. Ostrauskaitė stažavosi Vasa taikomųjų mokslų universitete (Vasa, Suomija), 2019.01.15 – 2019.01.18, ekoinovacijų strategijos kūrimas.
 • Dr. J. Ostrauskaitė stažavosi Čenstachovos technologijos universitete (Čenstachova, Lenkija), 2019.11.27 – 2019.11.29, ekoinovacijų paslaugų modelių, skaitmeninių įrankių kūrimas.
 • Dr. S. Kašėtaitė stažavosi Čenstachovos technologijos universitete, (Čenstachova, Lenkija), 2019.11.27 – 2019.11.29, ekoinovacijų paslaugų modelių, skaitmeninių įrankių kūrimas.
 • M. Lebedevaitė stažavosi Europos polimerų federacijos vasaros mokykloje (Bertinoro, Italija), 2019.05.20-2019.05.24, dinaminiai ir grįžtami polimerų tinklai.
 • M. Lebedevaitė stažavosi Čenstachovos technologijos universitete (Čenstachova, Lenkija) Lenkijoje, 2019.11.27 – 2019.11.29, ekoinovacijų paslaugų modelių, skaitmeninių įrankių kūrimas.
 • A. Navaruckienė stažavosi Čenstachovos technologijos universitete, (Čenstachova, Lenkija), 2019.11.27 – 2019.11.29, ekoinovacijų paslaugų modelių, skaitmeninių įrankių kūrimas.
 • D. Liudvinavičiūtė stažavosi Bordo universitete, LCPO (Bordo, Prancūzija), 2019.09.01-2019. 09.30, pagal vykdomą projektą „Naujų bioaktyvių medžiagų biopolimerų pagrindu kūrimas“.
 • Dr. R. Rutkaitė stažavosi Bordo universitete, LCPO (Bordo, Prancūzija), 2019.05.19-2019. 05.24, pagal vykdomą projektą „Naujų bioaktyvių medžiagų biopolimerų pagrindu kūrimas“.
 • Dr. J. Bendoraitienė stažavosi Bordo universitete, LCPO (Bordo, Prancūzija), 2019.05.19-2019. 05.24, pagal vykdomą projektą „Naujų bioaktyvių medžiagų biopolimerų pagrindu kūrimas“.
 • Dr. D. Gudeika stažavosi Tūro universitete (Tūras, Prancūzija), 2019.06.17-2019.06.23, pagal vykdomą projektą „Efektyviu suderinamumu pasižymintys nauji organiniai dažikliai ir skyles pernešantys puslaidininkiai našiems saulės elementams“.
 • Dr. A. Tomkevičienė stažavosi Tūro universitete (Tūras, Prancūzija), 2019.06.17-2019.06.23, pagal vykdomą projektą „Efektyviu suderinamumu pasižymintys nauji organiniai dažikliai ir skyles pernešantys puslaidininkiai našiems saulės elementams“.
 • G. Sych stažavosi Tūro universitete (Tūras, Prancūzija), 2019.06.17-2019.06.23, pagal vykdomą projektą „Efektyviu suderinamumu pasižymintys nauji organiniai dažikliai ir skyles pernešantys puslaidininkiai našiems saulės elementams“.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Habil. dr. J. V. Gražulevičius yra LMT, MITA ir LMA programų projektų ekspertas, LMA narys, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos valdybos narys.
 • Dr. S. Grigalevičius yra MITA, UEFISCDI (Rumunija) ir „Eureka“ programų projektų ekspertas.
 • Dr. J. Ostrauskaitė yra MITA programų projektų ekspertė.
 • Dr. R. Rutkaitė yra MITA programų projektų ekspertė ir recenzentė, M-ERA.NET programos projektų ekspertė, „Horizontas 2020“ programų (MSCA Innovative training Networks (ITN), MSCA Individual Fellowships (IF)), MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE), NMBP-ST-IND-2018-2020, DT-NMBP-21-2020, Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) projektų ekspertė, „Horizontas 2020“ programų MSCA Innovative training Networks (ITN) ir Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) projektų recenzentė, Lietuvos Biotechnologų Asociacijos (LBTA) narė.
 • Dr. J. Bendoraitienė yra LVPA ekspertė, Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) techninė ekspertė, Biotechnologų Asociacijos (LBTA) narė.
 • Dr. R. Lygaitis yra MITA programų projektų ekspertas, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narys, Lietuvos chemikų draugijos narys.
 • Dr. P. P. Danilovas yra MITA ir LVPA ekspertas; Europos maisto saugos agentūros „EFSA FIP Network on Food Contact Material” darbo grupės narys, Aplinkos ministerijoje vykdomų su plastikiniais gaminiais ir jų perdirbimu susijusių posėdžių dalyvis (patarėjas).
 • Dr. D. Gudeika yra LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) narys.

Narystės ir apdovanojimai:

 • Dr. R. Lygaitis yra Vokietijos fizikų draugijos (Deutsche Physikalische Gesellschaft/German Physical Society) narys.
 • Dr. Ramunė Rutkaitė yra Tarptautinės inžinierių asociacijos (International Association of Engineers (IAENG)) ir Tarptautinės inžinierių asociacijos Chemijos inžinerijos draugijos (IAENG Society of Chemical Engineering) narė.
 • Dr. Odeta Baniukaitienė yra SCI (Society of Chemical Industry) draugijos narė.
 • Dr. Tomo Matulaičio disertacija „Organiniams optoelektroniniams prietaisams skirtų bipolinių junginių sintezė ir jų savybių tyrimas“ (vadovas. J.V. Gražulevičius) pateko tarp LJMS „Geriausios disertacijos 2018“ konkurso  10-ies laureatų.
 • M. Lebedevaitės kartu su partneriais pristatytas tarpdisciplininis darbas “Printing the oils – soybean oil-based resin for optical 3D printing“ Tarptautinėje jaunųjų tyrėjų išradimų parodoje „Technorama 2019“ apdovanotas UAB “Mars Lietuva” įsteigtu skatinamuoju prizu už inovaciją.

2019 m. apgintos disertacijos:

 • Y. Danyliv „Donorines ir akceptorines grupes turinčių medžiagų, pasižyminčių agregacijos sustiprinama emisija, sintezė ir savybių tyrimas“, 2019.10.25, vadovas prof. habil.dr. J.V. Gražulevičius.
 • R. Pashazadeh „Daugiafunkcinių medžiagų, turinčių akceptorinius chinoksalino arba piridopirazino fragmentus, sintezė ir tyrimas, 2019.09.03, konsultantas prof. habil.dr. J.V. Gražulevičius.
 • E. Skuodis „Ciangrupes turinčių bipolinių spinduolių sintezė ir savybės“, 2019.06.20, vadovė dr. Aušra Tomkevičienė.
 • G. Grybauskaitė-Kaminskienė „Naujų karbazolo darinių, turinčių 10H-fentiazino, trifenilsilano, fosfonil-4-metilbenzeno ir benznitrilo fragmentus, sintezė, savybių tyrimai ir pritaikymas organiniuose šviestukuose“, 2019.08.23, vadovas doc. dr. Audrius Bučinskas.
 • R. Grinienė „Elektroaktyvių medžiagų, turinčių azolų, fenoksazino ir difenilamino darinių chromoforus, sintezė bei savybės“, konsultantai prof. habil.dr. J.V. Gražulevičius, prof. Dr. S. Grigalevičius.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • X. Tan (eksternu) „Donorines ir akceptorines grupes turinčių organinių spinduolių struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimai“, mokslinis konsultantas habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • S. Nasiri „Organinių šviesos diodų, veikiančių dėka termiškai aktyvuojamos uždelstosios fluorescencijos, kūrimas ir tyrimas“, vadovas habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • U. Tsiko „Organinių puslaidininkių, turinčių donorines ir akceptorines grupes, sintezė ir savybės“, vadovas habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • G. Sych „Reaktyvias funkcines grupes turinčių organinių puslaidininkių sintezė ir savybės“, vadovas habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • I. Hladka „Organinių bipolinių puslaidininkių sintezė ir savybės“, vadovas habil. dr. J. V. Gražulevičius
 • R. S. Bernard „Organinių elektroaktyvių medžiagų, skirtų organiniams šviesos diodams, kūrimas ir tyrimas“, vadovas habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • R. Durgaryan „Organinės optoelektronikos medžiagos ir prietaisai“, vadovas habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • N. Masimukku „Baltų elektroliuminescencinių prietaisų kūrimas, pasitelkiant tinkamo tripletinių ir singletinių eksitonų paskirstymo organinėse sistemose strategiją“, vadovas dr. D. Gudeika.
 • O. Bezvikonnyi „Bipolinių spinduolių, skirtų organiniams šviesos diodams, fotofizikinių savybių tyrimai“, vadovas habil. dr. J. V. Gražulevičius.
 • M. Lebedevaitė „Polimerų ir/arba polimerinių kompozitų iš atsinaujinančių žaliavų sintezė/gavimas ir savybių tyrimas“, vadovė dr. J. Ostrauskaitė.
 • K. Almonaitytė „Biopolimerinių sorbentų gavimas mikroteršalų iš vandens šalinimui“, vadovė dr. J. Bendoraitienė.
 • D. Liudvinavičiūtė „Bioaktyvių junginių imobilizavimas gamtiniuose ir modifikuotuose polisachariduose“, vadovė dr. R. Rutkaitė.
 • S. Sriubaitė „Dirbtiniu pluoštu sustiprintų kompozitinių medžiagų kūrimas, tyrimai ir panaudojimas lengvų produktų gamyboje“, vadovas dr. M. Bulota.
 • A. Navaruckienė „Polimerų sintezė iš atsinaujinančių žaliavų ir savybių tyrimas“, vadovė dr. J. Ostrauskaitė.
 • A. Krinickaitė „Biopolimerinės medžiagos mikroteršalų adsorbcijai“, vadovė dr. R. Rutkaitė.
 • S. M. Punniyakoti „Organinių spinduolių, pasižyminčių uždelstaja fluorescencija, sintezė ir tyrimai“, vadovas habil.dr. J.V. Gražulevičius.
 • L. Skhirtladze „Organinių puslaidininkių, turinčių donorinius ir akceptorinius fragmentus, sintezė ir tyrimai“, vadovas habil.dr. J.V. Gražulevičius.
 • M. Mahmoudi „Elektroliuminescencinių prietaisų, skirtų apšvietimui, sukūrimas, panaudojant organinius ir/arba hibridinius spinduolius“, vadovas dr. dr. D. Volyniuk.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Juozas Vidas Gražulevičius K. Baršausko g. 59, kab. A450 / Radvilėnų pl. 19 A-201 juozas.grazulevicius@ktu.lt
Saulius Grigalevičius Radvilėnų pl. 19 A-214 saulius.grigalevicius@ktu.lt
Jolita Ostrauskaitė Radvilėnų pl. 19 A-220 jolita.ostrauskaite@ktu.lt
Virgilijus Valeika Radvilėnų pl. 19 A-224 virgilijus.valeika@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Joana Bendoraitienė Radvilėnų pl. 19 A-207 joana.bendoraitiene@ktu.lt
Audrius Bučinskas K. Baršausko g. 59, kab. A545 audrius.bucinskas@ktu.lt
Ramunė Rutkaitė Radvilėnų pl. 19 A-201 ramune.rutkaite@ktu.lt
Odeta Baniukaitienė Radvilėnų pl. 19 A–213 odeta.baniukaitiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Rasa Keruckienė K. Baršausko g. 59, kab. A539 rasa.keruckiene@ktu.lt
Laura Pečiulytė Radvilėnų pl. 19 A–208 laura.peciulyte@ktu.lt
Vesta Navikaitė-Šnipaitienė Radvilėnų pl. 19 A–208A vesta.navikaite@ktu.lt
Daiva Tavgenienė Radvilėnų pl. 19 A–210 daiva.tavgeniene@ktu.lt
Dovilė Liudvinavičiūtė Radvilėnų pl. 19 A–223 dovile.liudvinaviciute@ktu.lt
Monika Čekavičiūtė Radvilėnų pl. 19 A– 206 monika.cekaviciute@ktu.lt

Vyriausieji mokslo darbuotojai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Saulius Grigalevičius Radvilėnų pl. 19 A-214 saulius.grigalevicius@ktu.lt

Vyresnieji mokslo darbuotojai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Joana Bendoraitienė Radvilėnų pl. 19 A-207 joana.bendoraitiene@ktu.lt
Dalius Gudeika Radvilėnų pl. 19 A-209 dalius.gudeika@ktu.lt
Jonas Keruckas K. Baršausko g. 59 A540 jonas.keruckas@ktu.lt
Ramunė Rutkaitė Radvilėnų pl. 19 A-201 ramune.rutkaite@ktu.lt
Jūratė Simokaitienė K. Baršausko g. 59 A548 jurate.simokaitiene@ktu.lt
Aušra Tomkevičienė K. Baršausko g. 59 A548 ausra.tomkeviciene@ktu.lt
Dmytro Volyniuk K. Baršausko g. 59 A548 dmytro.volyniuk@ktu.lt
Ramūnas Lygaitis Radvilėnų pl. 19 A-221 ramunas.lygaitis@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Viktorija Andrulevičienė K. Baršausko g. 59 A548 viktorija.andruleviciene@ktu.lt
Sigita Kašėtaitė Radvilėnų pl. 19 A-227 sigita.kasetaite@ktu.lt
Gintarė Kručaitė Radvilėnų pl. 19 A-210 gintare.krucaite@ktu.lt 
Vesta Navikaitė-Šnipaitienė Radvilėnų pl. 19 A-208a vesta.navikaite@ktu.lt
Laura Pečiulytė Radvilėnų pl. 19 A-208 laura.peciulyte@ktu.lt

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Dovilė Liudvinavičiūtė Radvilėnų pl. 19 A–223 dovile.liudvinaviciute@ktu.lt

Vyresnieji laborantai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Monika Čekavičiūtė Radvilėnų pl. 19 A-206 monika.cekaviciute@ktu.lt
Asta Dabulienė K. Baršausko g. 59, kab.500 asta.dabuliene@ktu.lt
Violeta Valeikienė Radvilėnų pl. 19 A-224 violeta.valeikiene@ktu.lt

Vyresnieji inžinieriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Violeta Valeikienė Radvilėnų pl. 19 A-224 violeta.valeikiene@ktu.lt

Vyresnieji technikai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Karolina Almonaitytė Radvilėnų pl. 19 A-004 karolina.almonaityte@ktu.lt
Simona Vekterytė Radvilėnų pl. 19 A-206 simona.vekteryte@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku