Studijos

Cheminės technologijos fakultete ruošiami aukščiausios kvalifikacijos, darbo rinkoje puikiai vertinami chemijos pramonės specialistai, veikia Ma+ kompetencijų modelis. Universitetui bendradarbiaujant su užsienio partneriais, doktorantūros studentams suteikiamos galimybės įgyti dvigubo laipsnio diplomą.

Rask studijas

 

Bakalauras

Studijų programos koordinatorius | Lekt. dr. Andrius Jaskūnas | tel. +370 (37) 300 156 | e. p. andrius.jaskunas@ktu.lt

Esi kūrybiška asmenybė, domina chemija, inovacijos ir technologijos? Rinkis pačią geriausią Lietuvoje programą (Reitingai 2019) Chemijos inžinerijos kryptyje – Cheminė technologija ir inžinerija, kuri yra vykdoma bendradarbiaujant su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis (AB „ORLEN Lietuva“, AB „Achema“, UAB „IKEA Industry Lietuva“, UAB „NEO GROUP“ ir kt.).

Chemijos inžinerijos specialistų paklausa nemažėja. Šios srities specialistų darbas yra vertinamas, nes jie yra industrines inovacijas kuriančių grupių nariai, gebantys projektuoti procesus ir valdyti technologines sistemas. Žmonijos poreikis naujiems produktams visada auga, todėl būtini kvalifikuoti chemijos inžinieriai, kurie gebės analizuoti poreikių chemijos produktams kaitos tendencijas, plėsti žinias bei formuoti visuomenės nuomones inžinerijos srityje.


Studijų programos koordinatorė | Doc. dr. Violeta Kaunelienė | tel. +370 682 14778 | e. p. violeta.kauneliene@ktu.lt

Kintantis klimatas skatina kokybiškai naują socialinės atsakomybės bei aplinkosaugos sampratą. Greitai besivystanti aplinkosaugos inžinerijos ir technologijos sritis siekia užtikrinti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką Žemėje. Ši studijų programa didžiuojasi ilgiausia patirtimi rengiant aplinkosaugos specialistus Lietuvoje ir toliau siekia ruošti tarptautinio lygmens profesionalus.

Baigę studijas galėsite tapti klimato kaitos valdymo, aplinkosaugos inžinerijos ir technologijos ekspertu, viešosios nuomonės formuotoju aplinkosaugos srityje, dirbti aplinkosaugines inovacijas kuriančiose grupėse, kurti ir valdyti skaitmeninį turinį.  Pasaulyje nuolat augant aplinkosaugos specialistų poreikiui karjera neapsiriboja Lietuva – absolventai sėkmingai įsidarbina ir užsienio šalyse (AB „Sweco“, UAB „Cowi“, UAB „IKEA Industry“, UAB „Philip Morris International“, UAB „Mondelez“, „Aarsleff“, „Airlabs“, „Aquacare Europe B.V.“, „Ramboll Finland“).


Studijų programos koordinatorė | Doc. dr. Ilona Jonuškienė | tel. +370 (37) 300 156 | e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt

Biotechnologija yra viena iš sparčiausiai pasaulyje augančių pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių, kurianti ir gaminanti aukštos pridėtinės vertės bioproduktus. Pramoninė biotechnologija – tai tarpdisciplininė šiuolaikiška programa, apimanti biologinių ir inžinerinių mokslų žinių taikymą pramonėje (chemijos, biofarmacijos, biokuro, biopolimerų, bioplastikų).

Pabaigę studijas gebėsite spręsti problemas biotechnologijoje; parinkti įrengimus ir projektuoti technologijas; integruoti vadybos žinias ir taikyti technologijas biopramonės srityse. Baigę šias studijas galėsite dirbti biotechnologijų inovacijų koordinatoriais, biotechnologinius procesus valdančiais inžinieriais, technologijų ir biopramonės gamybos specialistais.


Studijų programos vadovė | Doc. Eglė Arbačiauskienė | tel. +370 (37) 300 153 | e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt

Per chemiją pasaulį galime suprasti ir tirti molekuliniame lygmenyje. Gebėjimas susieti medžiagų struktūrą su savybėmis yra svarbus išmanant gyvybinius ir gamtos procesus bei kuriant naujas medžiagas. Taikomosios chemijos studijų metu studentams suteikiamos ne tik fundamentaliosios chemijos teorijos ir principų žinios, bet ir jų pritaikymo naujų produktų kūrimui gebėjimai.

Absolventai geba atlikti sintezės, cheminės analizės procedūras, dirbti su įvairia instrumentine technika, sugeba spręsti iškilusias gamybos problemas ir sekti, analizuoti, vertinti ir taikyti naujoves chemijos srityje. Tokie specialistai reikalingi perspektyviausiose Lietuvos ir pasaulio mokslo, technologijų ir pramonės vystymosi sektoriuose: farmacijos, biomedicinos, alternatyviosios energetikos, aukštųjų technologijų.


Studijų programos vadovė | Doc. Vaida Kitrytė | tel. +370 (37) 300 188 | e. p. vaida.kitryte@ktu.lt

Kasdienis žmonių aprūpinimas kokybišku, saugiu ir sveikatai palankiu maistu yra vienas iš svarbiausių globalių iššūkių, kurį sprendžia maisto mokslininkai ir technologai. Maisto mokslas ir technologija – geriausiai šios srities specialistus Lietuvoje parengianti (žurnalas „Reitingai“ 2019-2020) bei vienintelė tarptautinio EQAS-Food Label kokybės ženklo bakalauro studijų programa Baltijos šalyse.

Baigę šias studijas įgysite ateities maisto technologui būtinų tarpdisciplininių kompetencijų ir gebėjimų maisto chemijos, mikrobiologijos, mitybos, technologijų ir inžinerijos srityse, integruojant specialybės žinias su verslumo ir ekonomikos pagrindais. Tapsite maisto technologijų, saugos ir kokybės specialistais, galėsite dirbti maisto inovacijas kuriančiose grupėse ir analizuoti maisto poreikių kaitos tendencijas, formuoti viešąją nuomonę maisto technologijų srityje bei kurti savo verslą.

 

Magistrantūra

Studijų programos vadovė | Eglė Arbačiauskienė | tel. +370 (37) 300 153 | e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt

Medicininė chemija – tarpdisciplininė studijų ir mokslinių tyrimų sritis, sutelkianti chemiją, biologiją, farmaciją ir kitas mokslo šakas vaistų kūrimui ir vystymui. Programos tikslas – parengti kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, turinčius gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo bei farmacijos pramonės problemas, siekiančius dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus ar tęsti studijas doktorantūroje.

Vykdoma kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.


Studijų programos vadovė | Eglė Arbačiauskienė | tel. +370 (37) 300 153 I e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt

Ruošiami kvalifikuoti ir kūrybingi specialistai, sukaupę gilių chemijos bei cheminės technologijos žinių, turintys tyrimo įgūdžių, gebantys formuluoti ir spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas, remdamiesi naujausiais chemijos bei cheminės technologijos pasiekimais, ir siekiantys dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose ir / arba gaminančiose inovatyvias funkcines, hibridines, kompozicines ir nanomedžiagas, alternatyviąją energetiką, draugiškus aplinkai procesus ir medžiagas, biofarmacijos produktus ir kt.


Studijų programos vadovė | Ilona Jonuškienė | tel. +370 (37) 300 150 | e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt

Aplinkosaugos inžinerijos magistrantūros studijų programoje suteikiamos žinios apie pažangiąsias technologijas, ugdomi kritinio mąstymo, antreprenerystės įgūdžiai. Absolventai geba integruoti inžinerines-technologines, procesų analizės, aplinkos kokybės valdymo ir antreprenerystės kompetencijas eko-inovacijų kūrimui bei technologinio verslo vystymui. Pridėtinės vertės generavimas didinant procesų efektyvumą, atgaunant išteklius ir konvertuojant juos į produktus bei sugebėjimas spręsti holistinius ateities diktuojamus aplinkos ir verslo iššūkius suteikia puikias galimybes integruotis Lietuvos ir užsienio darbo rinkoje. Puikios galimybės saviraiškai, studijoms, praktikai užsienio universitetuose bei įmonėse.


Studijų programos koordinatorius | Lekt. dr. Andrius Jaskūnas | tel. +370 (37) 300 156 | e. p. andrius.jaskunas@ktu.lt

Kvalifikuoti chemijos inžinerijos mokslų magistrai turi praktikos projektuojant naujus produktus ir procesus, valdo technologines sistemas, supranta sudėtingus cheminės technologijos procesus. Ekonomiškai įvertina naujas technologijas. Žino laboratorinių tyrimų metodikas, turi praktikos dirbant su modernia analitine įranga, žino jos galimybes ir pritaikymą pramonėje.


Studijų programos vadovė | Ilona Jonuškienė | tel. +370 (37) 300 150 | e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt

Programa rengia specialistus, gebančius kurti, gaminti ir analizuoti cheminius junginius, medžiagas ir kurą, taikant inovatyvius biotechnologijos metodus. Specialistai įgyja bioprocesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo kompetencijų. Darbdavių palankumą programos studentai pelno dėl įgytų technologinių žinių, šiuolaikinės tyrimų įrangos išmanymo ir gebėjimo su ja našiai dirbti.


Studijų programos vadovė | Vaida Kitrytė | tel. +370 (37) 300 188 | e. p. vaida.kitryte@ktu.lt

Vienintelė maisto technologijų krypties magistantūros studijų programa, kuriai suteiktas tarptautinis EQAS-Food Label kokybės ženklas.
Programa ruošia sumaniosios specializacijos maisto mokslo ir saugos magistrus, kurie gebės kurti, diegti ir valdyti į bioekonomiką orientuotas ateities maisto technologijas. Tarptautinė kokybės akreditacija užtikrina, kad programą baigęs absolventas bus paklausus ne tik šalies, bet ir visos Europos darbo bei aukštojo mokslo rinkoje.


Studijų programos vadovė | Vaida Kitrytė | tel. +370 (37) 300 188 | e. p. vaida.kitryte@ktu.lt

Studijų programos išskirtinumas – glaudus ryšys su maisto pramonės įmonėmis. Darbdaviai programos absolventus vertina dėl gilių žinių apie maisto pramonės bei viešojo maitinimo įmonių gamybos procesų ir technologinių įrengimų projektavimą bei valdymą, gebėjimų kūrybiškai taikyti žinias, naudojant tinkamą techniką, metodus ir šaltinius.

 

Doktorantūra

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas | Raimundas Šiaučiūnas | e. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

Cheminės inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:

  • Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
  • Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant doktorantams galimybę dirbti su įžymiais šios srities mokslininkais;
  • Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
  • Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei.

Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Košicės universitete (Slovakija).
Ugdyti aukščiausios kvalifikacijos chemijos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių chemijos inžinerijos srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.


Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas | Algirdas Šačkus | e. p. algirdas.sackus@ktu.lt

Chemijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos chemijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus, parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą.

Studijų programos trukmė – 4 metai, ji baigiama viešu daktaro disertacijos gynimu. Doktorantams suteikiamos išsamių ir tarpdisciplininių studijų ir tyrimų galimybės, kurios apima neorganinę, organinę, fizinę, analitinę, skaičiuojamąją ir teorinę chemiją, maisto chemiją, medžiagų chemiją, atmosferos ir aplinkos chemiją.

Moksliniai vadovai yra patyrę profesoriai arba docentai, turintys tarptautinę mokslinę reputaciją. Tyrimai atliekami modernioje KTU infrastruktūroje, naudojant moderniausią tyrimų programai pritaikytą tyrimų įrangą ir laboratorijas.


Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas | Arvaidas Galdikas | e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

Medžiagų inžinerija – tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos.
Medžiagų inžinerijos doktorantūros studijose, aprūpintose šiuolaikine aparatūra, vykdomi pasaulinį lygį atitinkantys tyrimai, nukreipti į žinioms imlių medžiagų gamybos procesų technologijų kūrimą, plėtrą ir taikymus.
Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį PCAM tinklo universitetuose.
Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir spręsti aktualias medžiagų inžinerijos mokslo problemas


Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas | Jurgis Kazimieras Staniškis | e. p. jurgis.staniskis@ktu.lt

Jungtinė KTU, ASU ir LEI aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros programa, kurioje integruotos pažangios, tarpdalykinės studijos užtikrinančios, kad inžinerinių principų taikymas gerina mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažina neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, tuo pačiu leisdamas verslui ir pramonei išlikti konkurencingiems.
Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Bolonijos universitete (Italija).
Doktorantams sudarytos puikios sąlygos siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą dalyvaujant moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.
Pagrindinis programos tikslas – parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius mokslininkus, kurie kurtų sistemines inovacijas gerinančias mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažinančias neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei leidžiančias verslui ir pramonei išlikti konkurencingiems.

 

Studijų projektai

Studijų projektai

Cheminės technologijos fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku