Studijos

Cheminės technologijos fakultete ruošiami aukščiausios kvalifikacijos, darbo rinkoje puikiai vertinami chemijos pramonės specialistai, veikia Ma+ kompetencijų modelis. Universitetui bendradarbiaujant su užsienio partneriais, doktorantūros studentams suteikiamos galimybės įgyti dvigubo laipsnio diplomą.

Rask studijas

Rengiami kvalifikuoti technologai – inžinerijos mokslų bakalaurai bet kuriai gamybos įmonei ar laboratorijai. Studijų programa atnaujinta intensyviai bendradarbiaujant su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis (AB „Achema“, „Orlen Lietuva“, „Arvi Fertis“ ir kt.), kurių didžioji dalis vadovų yra šios studijų programos absolventai. Absolventai moka projektuoti produktus ir procesus, valdyti technologines sistemas, išmano cheminės technologijos procesus, įrenginius, geba ekonomiškai įvertinti naujas technologijas, žino cheminių medžiagų keliamą grėsmę aplinkai ir žmonėms, moka taikyti atitinkamas apsaugos priemones pramonėje ar laboratorijoje, žino laboratorinių tyrimų metodikas, praktiškai moka naudotis modernia analitine ir pramonine įranga.

Studijų programos koordinatorius
Radvilėnų pl. 19, C-171
Lekt. dr. Andrius Jaskūnas
tel. +370 (37) 300 156
e. p. andrius.jaskunas@ktu.lt

Programos pristatymas:

Tai atnaujinta ir iš esmės praplėtusi koncepciją aplinkosaugos inžinerijos studijų programa. Aplinkai draugiškos technologijos yra vienintelis kelias išvengti pasaulinės katastrofos. Jei esi motyvuotas ir nori prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, tavęs laukia modernios studijos, jauni ir inovatyvūs dėstytojai, naujausios technologinės laboratorijos. Tai, kas dabar suvokiama kaip aplinkos tarša, iš tiesų yra ateities ištekliai.

Studijų programos koordinatorė
Radvilėnų pl. 19, C-039
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
tel. +370 (37) 300 156
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt

Programos pristatymas:

Bakalauro studijų programa „Pramoninė biotechnologija“ orientuota parengti kvalifikuotus biotechnologijos specialistus, išmanančius technologijas biopramonėje, taikant biologinių ir inžinerijos mokslų inovacijas.

Studijų programos koordinatorė
Radvilėnų pl. 19, C-039
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
tel. +370 (37) 300 156
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt

Programos pristatymas:

Ruošiami kvalifikuoti ir kūrybingi farmacijos, kosmetikos preparatų, funkcinių medžiagų chemijos ir technologijos specialistai, gebantys atlikti sintezės, analizės procedūras, dirbti su įvairia instrumentine technika, suprantantys gamyboje vykstančius cheminius procesus ir sugebantys spręsti iškilusias gamybos problemas. Programos išskirtinumas – be fundamentinių chemijos dalykų ją sudaro procesų biologinėse sistemose ir procesų inžinerijos moduliai.

Studijų programos vadovė
Eglė Arbačiauskienė
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 153

Programos pristatymas:

Vienintelė maisto technologijų krypties baklauro studijų programa, kuriai suteiktas tarptautinis EQAS-Food Label kokybės ženklas.
Studijuojant įgyjamos  ateities maisto technologui būtinos kompetencijos ir gebėjimai maisto chemijos, mikrobiologijos, technologijų ir inžinerijos srityse. Toks išsilavinimas leidžia programos absolventams spręsti įvairias su maisto gamyba, paskirstymu ir vartojimu, maisto sauga ir kokybe susijusias problemas, taip pat integruoti specialybės žinias su mitybos, rinkodaros ir vadybos pagrindais.
Tarptautinė kokybės akreditacija užtikrina, kad programą baigęs absolventas bus paklausus ne tik šalies, bet ir visos Europos darbo rinkoje.

Studijų programos vadovė
Vaida Kitrytė
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 188

Programos pristatymas:

Medicininė chemija – tarpdisciplininė studijų ir mokslinių tyrimų sritis, sutelkianti chemiją, biologiją, farmaciją ir kitas mokslo šakas vaistų kūrimui ir vystymui. Programos tikslas – parengti kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, turinčius gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo bei farmacijos pramonės problemas, siekiančius dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus ar tęsti studijas doktorantūroje.

Vykdoma kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

Studijų programos vadovė
Eglė Arbačiauskienė
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 153

Ruošiami kvalifikuoti ir kūrybingi specialistai, sukaupę gilių chemijos bei cheminės technologijos žinių, turintys tyrimo įgūdžių, gebantys formuluoti ir spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas, remdamiesi naujausiais chemijos bei cheminės technologijos pasiekimais, ir siekiantys dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose ir / arba gaminančiose inovatyvias funkcines, hibridines, kompozicines ir nanomedžiagas, alternatyviąją energetiką, draugiškus aplinkai procesus ir medžiagas, biofarmacijos produktus ir kt.

Studijų programos vadovė
Eglė Arbačiauskienė
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 153

Programos pristatymas:

Aplinkosaugos inžinerijos magistrantūros studijų programoje suteikiamos žinios apie pažangiąsias technologijas, ugdomi kritinio mąstymo, antreprenerystės įgūdžiai. Absolventai geba integruoti inžinerines-technologines, procesų analizės, aplinkos kokybės valdymo ir antreprenerystės kompetencijas eko-inovacijų kūrimui bei technologinio verslo vystymui. Pridėtinės vertės generavimas didinant procesų efektyvumą, atgaunant išteklius ir konvertuojant juos į produktus bei sugebėjimas spręsti holistinius ateities diktuojamus aplinkos ir verslo iššūkius suteikia puikias galimybes integruotis Lietuvos ir užsienio darbo rinkoje. Puikios galimybės saviraiškai, studijoms, praktikai užsienio universitetuose bei įmonėse.

Studijų programos vadovė
Ilona Jonuškienė
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

Programos pristatymas:

Kvalifikuoti chemijos inžinerijos mokslų magistrai turi praktikos projektuojant naujus produktus ir procesus, valdo technologines sistemas, supranta sudėtingus cheminės technologijos procesus. Ekonomiškai įvertina naujas technologijas. Žino laboratorinių tyrimų metodikas, turi praktikos dirbant su modernia analitine įranga, žino jos galimybes ir pritaikymą pramonėje.

Studijų programos koordinatorius
Lekt. dr. Andrius Jaskūnas
tel. +370 (37) 300 156
e. p. andrius.jaskunas@ktu.lt

Programos pristatymas:

Programa rengia specialistus, gebančius kurti, gaminti ir analizuoti cheminius junginius, medžiagas ir kurą, taikant inovatyvius biotechnologijos metodus. Specialistai įgyja bioprocesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo kompetencijų. Darbdavių palankumą programos studentai pelno dėl įgytų technologinių žinių, šiuolaikinės tyrimų įrangos išmanymo ir gebėjimo su ja našiai dirbti.

Studijų programos vadovė
Ilona Jonuškienė
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

Programos pristatymas:

Vienintelė maisto technologijų krypties magistantūros studijų programa, kuriai suteiktas tarptautinis EQAS-Food Label kokybės ženklas.
Programa ruošia sumaniosios specializacijos maisto mokslo ir saugos magistrus, kurie gebės kurti, diegti ir valdyti į bioekonomiką orientuotas ateities maisto technologijas.  Tarptautinė kokybės akreditacija užtikrina, kad programą baigęs absolventas bus paklausus ne tik šalies, bet ir visos Europos darbo bei aukštojo mokslo rinkoje.

Studijų programos vadovė 
Vaida Kitrytė

e. p. vaida.kitryte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 188

Programos pristatymas:

Studijų programos išskirtinumas – glaudus ryšys su maisto pramonės įmonėmis. Darbdaviai programos absolventus vertina dėl gilių žinių apie maisto pramonės bei viešojo maitinimo įmonių gamybos procesų ir technologinių įrengimų projektavimą bei valdymą, gebėjimų kūrybiškai taikyti žinias, naudojant tinkamą techniką, metodus ir šaltinius.

Studijų programos vadovė
Vaida Kitrytė
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 188

Programos pristatymas:

Jungtinė KTU, ASU ir LEI aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros programa, kurioje integruotos pažangios, tarpdalykinės studijos užtikrinančios, kad inžinerinių principų taikymas gerina mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažina neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, tuo pačiu leisdamas verslui ir pramonei išlikti konkurencingiems.
Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Bolonijos universitete (Italija).
Doktorantams sudarytos puikios sąlygos siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą dalyvaujant moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.
Pagrindinis programos tikslas – parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius mokslininkus, kurie kurtų sistemines inovacijas gerinančias mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažinančias neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei leidžiančias verslui ir pramonei išlikti konkurencingiems.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Jurgis Kazimieras Staniškis
e. p. jurgis.staniskis@ktu.lt

Studijų programos trukmė – 4 metai, ji baigiama viešu daktaro disertacijos gynimu. Doktorantams suteikiamos išsamių ir tarpdisciplininių studijų ir tyrimų galimybės, kurios apima neorganinę, organinę, fizinę, analitinę, skaičiuojamąją ir teorinę chemiją, maisto chemiją, medžiagų chemiją, atmosferos ir aplinkos chemiją. Moksliniai vadovai yra patyrę profesoriai arba docentai turintys tarptautinę mokslinę reputaciją.  Tyrimas atliekamas modernioje KTU infrastruktūroje, naudojant moderniausią tyrimų programai pritaikytą tyrimų įrangą ir laboratorijas.
Chemijos doktorantūros studijų programos tikslas – parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Algirdas Šačkus
e. p. algirdas.sackus@ktu.lt

Cheminės inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:

  • Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
  • Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant doktorantams galimybę dirbti su įžymiais šios srities mokslininkais;
  • Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
  • Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei.

Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Košicės universitete (Slovakija).
Ugdyti aukščiausios kvalifikacijos chemijos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių chemijos inžinerijos srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Raimundas Šiaučiūnas
e. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

Medžiagų inžinerija – tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos.
Medžiagų inžinerijos doktorantūros studijose, aprūpintose šiuolaikine aparatūra, vykdomi pasaulinį lygį atitinkantys tyrimai, nukreipti į žinioms imlių medžiagų gamybos procesų technologijų kūrimą, plėtrą ir taikymus.
Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį PCAM tinklo universitetuose.
Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir spręsti aktualias medžiagų inžinerijos mokslo problemas

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Arvaidas Galdikas
e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

Studijų projektai

Cheminės technologijos fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku