Organinės chemijos katedra

Įsteigta 1940 m. spalio 1 d.
 • 1940 m. spalio 1 d. Technologijos fakultete pertvarkius Bendrosios chemijos katedrą įkurta Organinės chemijos katedra, jai vadovauti pradėjo Antanas Purėnas (Organinės chemijos katedros vedėjas 1922–1962).
 • 1956 m. liepos 19 d. Organinės chemijos katedra buvo pavadinta Organinės chemijos ir technologijos katedra, nes joje buvo dėstoma ne tik organinė chemija, bet rengiami odų ir kailių technologijos, pluoštinių medžiagų cheminės technologijos, dirbtinio ir sintetinio pluošto technologijos inžinieriai.
 • 1962 m. katedrai vadovauti paskirtas doc. Jonas Zdanavičius (katedros vedėjas 1962–1965 m.).
 • 1965 m. rugsėjo 1 d. Organinės  chemijos ir technologijos katedra buvo išskaidyta į Organinės technologijos katedrą bei Organinės chemijos katedrą. Tuo metu Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo docentu dirbęs Juozas Degutis (katedros vedėjas 1965–1980 m.).
 • 1980 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo profesorius, habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis (katedros vedėjas 1980–1990 m.).
 • 1991 m. Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros vadovu tapo prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (katedros vedėjas 1991–2001 m.).
 • 2001 m. prof. Z. J. Beresnevičius buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanu, o katedrai vadovauti paskirtas prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (katedros vedėjas 2001–2011 m.).
 • 2011 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo prof. dr. Vytas Martynaitis.
 • Nuo 2019 metų katedrai vadovauja doc. dr. Eglė Arbačiauskienė.
 • 2006 m. prof. Vytautui Getaučiui buvo skirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose (1980–2005 m.)“ (kartu su Edmundu Montrimu, Valentu Gaideliu, Vygintu Jankausku ir Donatu Jonu Sidaravičiumi)
 • 2008 m. prof. Vytautui Getaučiui (kartu su prof. habil. Dr. Juozu Vidu Gražulevičiumi) buvo suteiktas Pasaulio intelektinės nuosavybės (PINO) apdovanojimas už veiklą išradimų srityje.
 • 2018 m. prof. Algirdo Šačkaus vadovaujama komanda (Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris) gavo tarptautinį JAV, Japonijos ir Kinijos patentą už savo sukurtą išradimą – „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti“. Prof. A. Šačkus buvo išrinktas KTU inovatoriškiausiu mokslininku.

Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija.

 • Organinių puslaidininkių sintezė.

Organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (saulės elementams, šviesos diodams, efektyviems lauko tranzistoriams ir pan.) sintezė ir savybių tyrimas. Dažiklių ir pigmentų bei jų tarpinių produktų sintezė.

 • Bioaktyvių junginių sintezė ir išskyrimas iš atsinaujinančių žaliavų.

Augalų augimo reguliatorių ir antimikrobinių junginių sintezė ir tyrimai. Naftos produktų technologijos bei žaliavos tyrimai. Alternatyvių kuro rūšių iš regeneruojamų organinių plastikų technologijų kūrimas. Bioaktyvių medžiagų iš biomasės išskyrimo technologiniai tyrimai. Biokuro technologijų tyrimai.

 • Sintetinės organinės chemijos.

Organinės sintezės metodologijų vystymas. Biologiškai aktyvių medžiagų kūrimas ir sintezė. Funkcinių medžiagų kūrimas ir sintezė. Struktūriniai organinių medžiagų tyrimai.

Organinės chemijos katedra: dr. V. Getautis, dr. V. Martynaitis, habil. dr. V. Mickevičius, habil. dr. A. Šačkus, dr. M. Daškevičienė, dr. T. Malinauskas, dr. I. Jonuškienė, dr. K. Kantminienė, dr. V. Kederienė, dr. S. Krištolaitytė, dr. L. Miknius, dr. K. Radzevičius, dr. B. Sapijanskaitė-Banevič, dr. J. Solovjova, dr. K. Anusevičius, dr. E. Arbačiauskienė, dr. J. Ardaravičienė, dr. G. Bubnienė, dr. V. Malinauskienė, dr. D. Tomkutė-Lukšienė, dr. I. Tumosienė, dr. S. Urnikaitė, dr. R. Vaickelionienė, dr. T. Braukyla, dr. R. Maldžius, dr. N. Malys, dr. K. Rakštys, M. Iškauskienė, A. Kulbickas, dr. B. Barvainienė, E. Kasparavičius, A. Magomedov, M. Steponaitis.

Sintetinės chemijos institutas: habil. dr. A. Šačkus, dr. S. Burinskas, dr. M. Dagilienė, dr. N. Kleizienė, dr. S. Krištolaitytė, dr. V. Milišiūnaitė, dr. G. Ragaitė, dr. R. Tamulienė, A. Bieliauskas, A. Urbonavičius.

Bioprocesų tyrimų centras: dr. N. Malys, dr. I. Jonuškienė, dr. M. Syrpas, dr. E. Valančienė, E. Augustinienė, P. Matulis, A. Simonavičius.

Podoktorantūros stažuotojai: V. Andrulevičienė.

Kontaktai

Eglė Arbačiauskienė
Dr. Eglė Arbačiauskienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
el. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt

      Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020 m.

ataskaita 2019