Organinės chemijos katedra

Įsteigta 1940 m. spalio 1 d.

Apie katedrą

Organinės chemijos katedra buvo įkurta 1940 m. spalio 1 d. Technologijos fakultete pertvarkius Bendrosios chemijos katedrą, tačiau jos ištakomis galima būtų laikyti Lietuvos universiteto Kaune Technikos fakultetą, kuriame, pagal 1922 m. Balandžio 12 d. patvirtintą universiteto statutą, buvo numatytas Chemijos skyrius bei cheminės technologijos specialybė. Pradėjusiai gyvuoti Organinės chemijos katedrai vadovauti paskirtas Antanas Purėnas (Organinės chemijos katedros vedėjas 1922–1962). 1956 m. liepos 19 d. Organinės chemijos katedra buvo pavadinta Organinės chemijos ir technologijos katedra, nes joje buvo dėstoma ne tik organinė chemija, bet rengiami odų ir kailių technologijos, pluoštinių medžiagų cheminės technologijos, dirbtinio ir sintetinio pluošto technologijos inžinieriai. 1962 m. katedrai vadovauti paskirtas doc. Jonas Zdanavičius (katedros vedėjas 1962–1965 m.). Padaugėjus darbuotojų Organinės chemijos ir technologijos katedroje, bei veiklos sričių, 1965 m. rugsėjo 1 d. iš dalies jos dėstytojų ir mokslininkų buvo suformuota Organinės technologijos katedra, o jai pačiai buvo grąžintas Organinės chemijos katedros pavadinimas. Tuo metu Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo docentu dirbęs Juozas Degutis (katedros vedėjas 1965–1980 m.). 1980 metais Organinės chemijos katedrai vadovauti pradėjo profesorius, habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis (katedros vedėjas 1980–1990 m.). 1991 m. Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros vadovu tapo prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (katedros vedėjas 1991–2001 m.). 2001 m. prof. Z. J. Beresnevičius buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanu, o katedrai vadovauti paskirtas prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (katedros vedėjas 2001–2011 m.). Nuo 2011 metų Organinės chemijos katedrai vadovauja prof. dr. Vytas Martynaitis.

Organinės chemijos katedros tikslas – vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, rengti kūrybingus ir aukštos kvalifikacijos chemijos inžinerijos, pramoninės biotechnologijos, chemijos bakalauro ir magistro studijų specialistus, chemijos mokslo daktarus, kurie gebėtų įgytas žinias taikyti tiek moksle, tiek versle ir būtų paklausūs nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Organinės chemijos katedroje dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai vykdantys intensyvią mokslinę veiklą, tarptautiniuose studijų ir mokslo projektuose.

Organinės chemijos katedros veiklos sritys:

 • Pedagoginė – katedra koordinuoja pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Pramoninė biotechnologija“ įgyvendinimą ir aktyviai dalyvauja kitų studijų programų veikloje.
 • Tarptautiniai studentų mainai – glaudūs katedros dėstytojų ryšiai su kolegomis iš užsienio universitetų studentams suteikia puikias galimybes laikinai išvykti studijuoti užsienyje. Pagal ERASMUS, ERASMUS+ studijų mainų programas atsiveria durys į Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Čekijos, Švedijos, Danijos ir kitų šalių aukštąsias mokyklas.
 • Mokslinė – katedros mokslinė veikla vykdoma keliomis pagrindinėmis kryptimis:
  • organinių junginių sintezė – organinių fotopuslaidininkių, dažiklių, biologiškai aktyvių junginių, heterociklinių, elektrochrominių, termochrominius junginius sintezė, indentifikavimas, savybių tyrimas;
  • biotechnologija – biologiškai aktyvių junginių tyrimai augalams in vitro, pirminių ir antrinių metabolitų išskyrimo iš modelinių, vaistinių ir aliejinių augalų in vitro tyrimai, antimikrobinis, antioksidacinis biologiškai aktyvių junginių įvertinimas, bioproduktų išskyrimo iš bakterijų, augalų, dumblių eksperimentai, fermentų nustatymo augalinėse kultūrose tyrimai;
  • naftos ir alternatyvių energijos išteklių perdirbimas – energetinių produktų iš alternatyviųjų energijos šaltinių ir organinės kilmės atliekų gamybos tyrimai;

Sėkmingą Organinės chemijos katedros mokslininkų veiklą atspindi ne tik publikacijų gausa leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą, ir kituose recenzuojamuose leidiniuose, užsienio šalyse bei Lietuvoje įregistruoti patentai, išradimai bet ir glaudus bei ilgalaikis bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio mokslo partneriais.

Aktyvus dėstytojų dalyvavimas mokslinėje tiriamojoje veikloje, didėjantis mokslinių publikacijų tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose ir apgintų disertacijų skaičius užtikrina mokslo ir studijų proceso vienovę.

Bendradarbiavimas. Labai išsiplėtė katedros kontaktai su užsienio mokslo ir studijų centrais. Bendra-darbiaujama su Danijos Karališkąja farmacijos mokykla, Olandijos Vageningeno, Norvegijos Bergeno, Oslo, Švedijos Lundo, Vokietijos Bairoito ir Bilefeldo, Prancūzijos Touro, Ispanijos Barselonos, Austrijos Vienos universitetais. Katedros dėstytojai, mokslo darbuotojai, doktorantai ir studentai aktyviai dalyvauja mokslinėse stažuotėse, taip gilindami savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

Katedros kuruojamos studijų programos:

Bakalauras

Magistras

Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija.

 • Organinių puslaidininkių sintezė.

Organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (saulės elementams, šviesos diodams, efektyviems lauko tranzistoriams ir pan.) sintezė ir savybių tyrimas. Dažiklių ir pigmentų bei jų tarpinių produktų sintezė.

 • Bioaktyvių junginių sintezė ir išskyrimas iš atsinaujinančių žaliavų.

Augalų augimo reguliatorių ir antimikrobinių junginių sintezė ir tyrimai. Naftos produktų technologijos bei žaliavos tyrimai. Alternatyvių kuro rūšių iš regeneruojamų organinių plastikų technologijų kūrimas. Bioaktyvių medžiagų iš biomasės išskyrimo technologiniai tyrimai. Biokuro technologijų tyrimai.

 • Sintetinės organinės chemijos.

Organinės sintezės metodologijų vystymas. Biologiškai aktyvių medžiagų kūrimas ir sintezė. Funkcinių medžiagų kūrimas ir sintezė. Struktūriniai organinių medžiagų tyrimai.

Kontaktai

Dr. Eglė Arbačiauskienė

Katedros vedėja

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 676 92 747
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt

Birutė Grybaitė

mob. tel. +370 (626) 195 12
e. p. birute.grybaite@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai

 • ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZONTAS 2020“ projektas „PEROVSKITE THIN-FILM PHOTOVOLTAICS (PERTPV)“; Lietuvos pusės vadovas prof. V. Getautis.
 • LMT finansuojamas grupių projektas „Triogerio bazės fragmentą molekulės centre turinčių dažiklių, skirtų efektyvių saulės elementų konstravimui, sintezė (SAULĖ)”, MIP-105/2015, vadovas dr. T. Malinauskas.
 • LMT finansuojamas NMP „Link ateities technologijų“ projektas „Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai“ (MOPED)“ (LAT-07/2016). Vykdančioji institucija – VU, partneriai – KTU, dr. M. Daškevičienė KTU dalies vadovė.
 • LMT finansuojamas mokslinių grupių projektas „Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė“ (Fotomolekulės)“ (Reg. Nr. P-MIP-17-121, Sut. Nr. S-MIP-17-70), vadovas prof. V. Getautis.

Patentai:

 • Lietuvos patentų biuras, nr. 6540 „Skyles transportuojančios organinės molekulės, turinčios enamino grupių, skirtos optoelektroniniams bei fotoelektroniniams prietaisams“ (2018 06 25). Išradėjai: Vytautas Getautis (KTU), Marytė Daškevičienė (KTU), Tadas Malinauskas (KTU), Mohammad Khaja Nazeeruddin (EPFL), Paek Sanghyun (EPFL), Kasparas Rakštys (EPFL)
 • JAV patentų ir prekių ženklų biuras (UPSTO) Nr. 10,023,585 „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / NEW PHOTOCHROMIC COMPOUNDS AND INTERMEDIATE COMPOUNDS FOR PRODUCTION THEREOF“ (2018 07 17). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris.
 • Europos patentų biuras Nr. EP2999704 „SPIRO[CHROMAN-2,2′-INDOLE]DERIVATIVES AS CYANIDE ION CHEMOSENSORS“ (2018 10 10). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Miglė Dagilienė.
 • Japonijos patentų biuras Nr. JP6431985 „Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti / NEW PHOTOCHROMIC COMPOUNDS AND INTERMEDIATE COMPOUNDS FOR PRODUCTION THEREOF“ (2018 11 28). Išradėjai: Algirdas Šačkus, Vytas Martynaitis, Sonata Krištolaitytė, Greta Ragaitė, Mikas Vengris.
 • Vaitukaityte, Deimante; Wang, Zhiping; Malinauskas, Tadas; Magomedov, Artiom; Bubniene, Giedre; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas; Snaith, Henry J. Efficient and stable perovskite solar cells using lowcost aniline-based enamine hole-transporting materials // Advanced materials. Weinheim : Wiley. ISSN 0935-9648. eISSN 1521-4095. 2018, vol. 30, iss. 45, art. no. 1803735, p. 1-7. DOI: 10.1002/adma.201803735. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,950; AIF: 5,068; IF/AIF: 4,331; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 21,10, SNIP: 3,619, SJR: 10,579 (2017, Scopus Sources)][M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; AlAshouri, Amran; Kasparavičius, Ernestas; Strazdaitė, Simona; Niaura, Gediminas; Jošt, Marko; Malinauskas, Tadas; Albrecht, Steve; Getautis, Vytautas. Selfassembled hole transporting monolayer for highly efficient perovskite solar cells // Advanced energy materials. Weinheim : Wiley. ISSN 1614-6832. eISSN 1614-6840. 2018, vol. 8, iss. 32, art. no. 1801892, p. 1-5. DOI:10.1002/aenm.201801892. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21,875; AIF:4,812; IF/AIF: 4,545; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 16,78, SNIP: 2,347, SJR: 8,230 (2017,Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,111].
 • Magomedov, Artiom; Kasparavičius, Ernestas; Rakstys, Kasparas; Paek, Sanghyun; Gasilova, Natalia; Genevičius, Kristijonas; Juška, Gytis; Malinauskas, Tadas; Nazeeruddin, Mohammad Khaja; Getautis, Vytautas. Pyridination of hole transporting material in perovskite solar cells questions the long-term stability // Journal of materials chemistry C. Cambridge : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7534. eISSN 2050-7526. 2018, vol. 6, iss. 33, p. 8874-8878. DOI: 10.1039/c8tc02242a. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,976; AIF: 4,263; IF/AIF: 1,401; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,67, SNIP:1,300, SJR: 1,917 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,100].
 • Kasparavicius, Ernestas; Magomedov, Artiom; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas. Longterm stability of the oxidized hole transporting materials used in perovskite solar cells // Chemistry – A European journal. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 0947-6539. 2018, vol. 24, iss. 39, p. 9910-9918. DOI:10.1002/chem.201801441. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5,160; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,927; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,90, SNIP: 1,020, SJR: 2,265 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,250].
 • Daškevičiūtė, Šarūnė; Sakai, Nobuya; Franckevičius, Marius; Daškevičienė, Marytė; Magomedov, Artiom; Jankauskas, Vygintas; Snaith, Henry J.; Getautis, Vytautas. Nonspiro, fluorene-based, amorphous hole transporting materials for efficient and stable perovskite solar cells // Advanced Science. Weinheim : WileyVCH. ISSN 2198-3844. 2018, Vol. 5, iss. 4, art. 1700811, p. 1-7. DOI: 10.1002/advs.201700811. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 12,441; AIF: 5,466; IF/AIF: 2,276; kvartilis:Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 10,19, SNIP: 1,554, SJR: 4,982 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 02P, 03P] [Indėlis: 0,125].
 • Magomedov, Artiom; Paek, S.; Gratia, P.; Kasparavičius, Ernestas; Daškevičienė, Marytė; Kamarauskas, Egidijus; Gruodis, Alytis; Jankauskas, Vygintas; Kantminienė, Kristina; Cho, K.T.; Rakštys, Kasparas; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas; Nazeeruddin, M.K. Diphenylamine-substituted carbazolebased hole transporting materials for perovskite solar cells: influence of isomeric derivatives // Advanced Functional Materials. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 1616-301X. eISSN 1616-3028. 2018, Vol. 28, iss. 9, art. 1704351, p. 1-13. DOI: 10.1002/adfm.201704351. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 13,325; AIF: 5,068; IF/AIF: 2,629; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 12,51, SNIP: 2,231, SJR: 5,617 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,071].
 • Milišiūnaitė, Vaida; Arbačiauskienė, Eglė; Řezníčková, Eva; Jorda, Radek; Malínková, Veronika; Žukauskaitė, Asta; Holzer, Wolfgang; Šačkus, Algirdas; Kryštof, Vladimír. Synthesis and anti-mitotic activity of 2,4- or 2,6-disubstituted- and 2,4,6-trisubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines // European Journal of Medicinal Chemistry. Paris: Elsevier Masson SAS. ISSN 0223-5234. eISSN 1768-3254. 2018, Vol. 150, p. 908-919. DOI: 10.1016/j.ejmech.2018.03.037. [Scopus; BIOSIS Previews; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,816; AIF: 2,931; IF/AIF: 1,643; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,63, SNIP: 1,531, SJR: 1,266 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,334]
 • Raslavičius, Laurencas; Striūgas, Nerijus; Felneris, Mantas; Skvorčinskienė, Raminta; Miknius, Linas. Thermal characterization of P. moriformis oil and biodiesel // Fuel. Oxford: Elsevier. ISSN 0016-2361. eISSN 1873-7153. 2018, Vol. 220, p. 140-150. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.02.010. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,908; AIF: 4,547; IF/AIF: 1,079; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,40, SNIP: 2,127, SJR: 1,891 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P, 06T, 03T] [Indėlis: 0,200]
 • Arbačiauskienė, Eglė; Krikštolaitytė, Sonata; Mitrulevičienė, Aiva; Bieliauskas, Aurimas; Martynaitis, Vytas; Bechmann, Matthias; Roller, Alexander; Šačkus, Algirdas; Holzer, Wolfgang. On the tautomerism of N-substituted pyrazolones: 1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ones versus 1H-pyrazol-3-ols // Molecules. Basel: MDPI AG. ISSN 1420-3049. 2018, vol. 23, iss. 1, art. no. 129, p. 1-15. DOI: 10.3390/molecules23010129. [Academic Search Complete; PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,098; AIF: 4,921; IF/AIF: 0,629; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,27, SNIP: 1,146, SJR: 0,855 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,667]
 • Šačkus, Algirdas; Žukauskaitė, Živilė; Kleizienė, Neringa; Bieliauskas, Aurimas; Amankavičienė, Virginė Albina; Holzer, Wolfgang; Martynaitis, Vytas. One-pot synthesis of polycyclic heterocyclic compounds by condensation of 1-carbamoylmethyl-2,3,3-trimethyl-3H-indolium salts with pyridine-2, 3, and 4- and quinolone- and quinoline-4-carboxaldehydes // Tetrahedron. Oxford: Elsevier. ISSN 0040-4020. eISSN 1464-5416. 2018, vol. 74, iss. 27, p. 3679-3690. DOI: 10.1016/j.tet.2018.05.036. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,377; AIF: 3,201; IF/AIF: 0,742; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,33, SNIP: 0,679, SJR: 0,800 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 03P] [Indėlis: 0,858]
 • Tumosienė, Ingrida; Peleckis, Artūras; Jonuškienė, Ilona; Vaickelionienė, Rita; Kantminienė, Kristina; Šiugždaitė, Jūratė; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mickevičius, Vytautas. Synthesis of novel 1,2- and 2-substituted benzimidazoles with high antibacterial and antioxidant activity // Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly. Vienna: Springer. ISSN 0026-9247. eISSN 1434-4475. 2018, vol. 149, iss. 3, p. 577-594. DOI: 10.1007/s00706-017-2066-x. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,285; AIF: 5,561; IF/AIF: 0,231; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,21, SNIP: 0,549, SJR: 0,342 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T, 03P] [Indėlis: 0,875].
 • 10th international conference on organic synthesis. Balticum Organicum Syntheticum / BOS 2018, Estija, 2018 m. liepos 1-4 d., V. Getautis. MOLECULAR ENGINEERING OF SMALL MOLECULE HOLE TRANSPORTING MATERIALS FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATION.
 • The 4th International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics / PSCO-2018, Šveicarija, 2018 m. Rugsėjo 30- Spalio 2 d., Malinauskas. Long-term stability of the oxidized hole transporting materials used in perovskite solar cells.
 • European materials research society 2018 fall meeting, Lenkija, 2018 m. rugsėjo 17-20 d., A. Magomedov. CARBAZOLE-BASED HOLE TRANSPORTING MATERIALS FOR PEROVSKITE SOLAR CELLS: SYNTHESIS, STABILITY AND FURTHER DEVELOPMENT.
 • German-Polish-Baltic Conference on Organic Chemistry, Hamburgas, 2018 m. gegužės 15-19 d., A. Žukauskaitė, V. Milišiūnaitė, E. Arbačiauskienė, E. Řezníčková, R. Jorda, V. Malínková, W. Holzer, V. Kryštof, A. Šačkus. Synthesis and Anti-mitotic Activity of Variously Substituted 2H-Pyrazolo[4,3-c]pyridines.
 • German-Polish-Baltic Conference on Organic Chemistry, Hamburgas, 2018 m. gegužės 15-19 d., V. Kriščiūnienė, M. Iškauskienė; F. A. Sløk; A. Šačkus. Synthesis of new heterocyclic building blocks bearing the azetidine structural unit.

Tyrėjai, kėlę mokslinę kvalifikaciją užsienio institucijose:

 • Doktorantas Artiom Magomedov, Helmholtz-Zentrum Berlin, Vokietija, 31 d., Organiniai puslaidininkiai perovskitiniams saulės elementams.

Atstovavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu:

 • Prof. V. Getautis LMT ir LMA ekspertas.
 • Prof. V. Martynaitis, Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos. narys prie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.
 • Doc. I. Jonuškienė LBTA valdybos narė.
 • Mokslo darbuotoja I. Tumosienė LBTA valdybos narė.

2018 m. apgintos disertacijos:

 • I. Parašotas, Funkcionalizuotų N-(4-hidroksifenil)-N-karboksialkilaminotiazolo darinių sintezė ir savybės, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Petrikytė-Valionienė, Efektyvių skyles transportuojančių medžiagų su feniletenilgrupėmis praplėsta konjuguota π-elektronų sistema sintezė ir savybių tyrimas, vadovas prof. V. Getautis.

Tematikoje rengiamos disertacijos:

 • T. Braukyla, „Triogerio bazės fragmentą turinčių funkcinių molekulių optoelektronikai sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. dr. V. Getautis.
 • A. Magomedov, „Karbazolo ir hidrazono fragmentus tyrinčios skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, savybės ir pritaikymas perovskitiniuose saulės elementuose“, vadovas prof. dr. V. Getautis.
 • A. Peleckis, „N-pakeistų aminorūgščių ir jų darinių su azolų bei azinų fragmentais sintezė“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • I. Vaškevičienė, „Azolų ir azinų su aminorūgščių fragmentais sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • B. Grybaitė, „Polifunkcionalizuotų aminotiazolo darinių sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • B. Balandis, „Funkcionalizuotų azolų ir azinų sintezė bei tyrimas“, vadovas prof. V. Mickevičius.
 • L. Jasiūnas, „Atliekinės biomasės termodinaminis suskystinimas ir aukštesnės energetinės vertės bioproduktų sintezė“, vadovas doc. L. Miknius.
 • M. Iškauskienė, „Funkcinių indolo darinių sintezė ir tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • E. Ščerbetkaitė, „Naujų pirazolo žiedo fragmentą turinčių junginių sintezė; jų struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • B. Razmienė, „Pirazolpiridinai: nauji fluorescensiniai molekuliniai zondai“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • J. Kuginytė, „Naujų azotingųjų aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • E. Gudelis, „Naujų heterociklinių aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 • V. Milišiūnaitė, „Naujų kondensuotųjų heterociklinių sistemų, turinčių pirazolo žiedą, sintezė ir jų savybių tyrimas“, vadovas prof. A. Šačkus.
 

Katedros darbuotojai

Profesoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Vytautas Getautis Radvilėnų pl. 19 A-310 vytautas.getautis@ktu.lt
Vytas Martynaitis Radvilėnų pl. 19 A-324 vytas.martynaitis@ktu.lt
Vytautas Mickevičius Radvilėnų pl. 19 A-317 vytautas.mickevicius@ktu.lt
Algirdas Šačkus K. Baršausko g. 59-512 algirdas.sackus@ktu.lt

Docentai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Ilona Jonuškienė Radvilėnų pl. 19 C-039 ilona.jonuskiene@ktu.lt
Tadas Malinauskas Radvilėnų pl. 19 A-308 tadas.malinauskas@ktu.lt
Linas Miknius Radvilėnų pl. 19 A-306 linas.miknius@ktu.lt
Kostas Radzevičius Radvilėnų pl. 19 D-201 kostas.radzevicius@ktu.lt
Birutė Sapijanskaitė Radvilėnų pl. 19 A-323 birute.sapijanskaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas pavardė Adresas El. paštas
Kazimieras Anusevičius Radvilėnų pl. 19 A-325 kazimieras.anusevicius@ktu.lt
Eglė Arbačiauskienė K. Baršausko g. 59-520 egle.nedzelskyte@ktu.lt
Monika Iškauskienė Radvilėnų pl. 19 A-315 monika.dargyte@ktu.edu
Vilija Kriščiūnienė Radvilėnų pl. 19 A-321 vilija.krisciuniene@ktu.lt
Vida Malinauskienė Radvilėnų pl. 19 A-315 vida.buinauskaite@ktu.lt
Joana Solovjova Radvilėnų pl. 19 A-307 joana.solovjova@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku