KTU studijų programų vystymo pasiekimai: diegiamos naujovės, kuriomis domisi ir pažangūs užsienio universitetai

Svarbiausios | 2018-09-24

Studijų kokybės tobulinimas – vienas svarbiausių ir nuosekliai įgyvendinamų Kauno technologijos universiteto (KTU) prioritetų. Antrus metus iš eilės KTU vykdomas projektas, kuriuo, taikant inovatyvias metodikas, siekiama vystyti ir tobulinti studijų programas. Pirmieji rezultatai jau matomi – šį rudenį KTU studentus pasitiko su aštuoniomis iš esmės atnaujintomis studijų programomis, o toliau tęsiant projektą šiemet bus sistemingai vystoma dar tiek pat programų.

Pernai į šį projektą buvo įtrauktos ir atnaujinamos Maisto mokslo ir saugos, Finansų, Informatikos, Didžiųjų verslo duomenų analitikos, Mechanikos inžinerijos, Statybos valdymo, Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistrantūros studijų programos bei Robotikos bakalauro studijų programa.

2018–2019 m. šio proceso metu bus tobulinamos Taikomosios chemijos, Biomedicininės inžinerijos, Marketingo valdymo, Programų sistemų inžinerijos, Medžiagų mokslo, Gamybos inžinerijos, Architektūros ir Viešojo administravimo magistrantūros programos.

Ir pernai metais vykęs projektas, ir jo tąsa šiemet suskirstyta į du etapus: pirmiausia, studijų krypčių programų vadovai atlieka programos auditą ir giluminę analizę, o tuomet, pasitelkę konsultantus iš išorės ir vidaus, socialinius partnerius bei studentus, parengia programos vystymo planą ir išskiria tikslus, kuriuos planuoja pasiekti.

Tuo pačiu vykdomas susitikimas su programų studijų komitetų nariais, programų dėstytojais ir yra vykdomos kūrybinės dirbtuvės perkonstruojant programą. Antrojo etapo metu identifikuojamos prioritetinės programos vystymo sritys ir įgyvendinamas programos vystymo planas.

„Beveik visos studijų programos, kurios buvo įtrauktos į šį projektą – magistrantūros. Toks buvo pagrindinis mūsų tikslas, nes siekiame dar labiau stiprinti II pakopos studijas. Šio projekto metu programų atstovai vyksta į pasirinktą užsienio universitetą, siekiant perimti gerąja patirtį. Pernai visa grupė vyko į Kaospilot mokymus ir lankėsi Aarhus universitete bei kitose Danijos aukštosiose mokyklose. Šiemet vyksime į Aalborg universitetą ir dalyvausime problemomis grįsto mokymosi seminare bei bendrausime su jų studijų programų vadovais“, – pasakojo KTU Studijų kokybės ir plėtros departamento direktorė Jurgita Vizgirdaitė.

Atlikus kiekvienos studijų programos auditą ir analizę, sprendžiama, kaip ją galima būtų tobulinti. „Kai kurių programų atstovai priėjo prie išvados, jog reikėtų labiau plėsti tarptautiškumą – studijų modulius dėstyti anglų kalba, kviesti studijuoti studentus, o dėstyti – dėstytojus iš užsienio, programas teikti tarptautinei akreditacijai, kiti identifikavo, jog dideliu privalumu taptų jungtinis ar dvigubas studijų programos diplomas, teikiamas su aukšto lygio užsienio partneriu, intensyvesnis ir sistemingesnis bendradarbiavimas su verslu akcentuojant studijų srities taikomąjį pobūdį, tarpdiscipliniškumas, įnuotolinimas, tarptautinės literatūros taikymas, unikalios studijų ir tyrimų infrastruktūros panaudojimas ar kiti kriterijai. Ir, žinoma, visose programose esmingai užtikrinama mokslinė, tyrimų veikla. Šiemet studijų programų atstovai taip pat aktyviai diskutuoja ir stengiasi išgryninti studijų programų sritis, kurias labiausiai reikėtų stiprinti“, – teigė J. Vizgirdaitė.

Siekiant, kad studijų programų vadovai bei dėstytojai išmanytų šiuolaikinės didaktikos principus bei juos taikytų dėstydami paskaitas, ir pernai, ir šiemet atnaujinamų programų atstovai pakviesti į KTU „EDU_Lab“ rengiamus didaktikos mokymus. Jų metu kiekvienai programai, atsižvelgiant į jos turinį ir specifiką, pritaikomas atitinkamas didaktikos metodas, kuris integruojamas į studijų programą.

„EDU_Lab“, bendradarbiaudamas su programos dėstytojais, taip pat kviečia peržiūrėti ir pakoreguoti studijų modulių korteles. Tai puiki proga ne tik peržiūrėti studijų modulius, bet ir permąstyti studijų modulio ar net visos programos didaktiką“, – pasakojo „EDU_Lab“ vadovė Asta Daunorienė.

Štai keletas pavyzdžių, kaip pernai buvo atnaujintos kelios studijų programos ir kaip bus atnaujinamos šiemet:

Finansai (EVF, II pakopa)

Diegiamos naujovės

Vadovo įžvalgos

Praėjusiais metais atnaujinimo procese dalyvavę II pakopos studijų programos „Finansai“ dėstytojai KTU „Edu_Lab“ didaktikos mokymuose įgijo naujų atvejo metodo taikymo žinių ir kompetencijų, kurias prasidėjus naujiems mokslo metams sėkmingai diegia dėstydami paskaitas. Projekto metu buvo iš esmės peržiūrėtas ir pakeistas šios studijų programos modulių sąrašas, įsigyta naujausios tarptautinės mokomosios literatūros, programoje dėsto iš užsienio atvykę dėstytojai. Rasa Norvaišienė, KTU Finansų krypties studijų programų vadovė: „Programa ruošiama CFA akreditacijai, todėl moduliai parinkti taip, kad atitiktų šiai akreditacijai keliamus reikalavimus ir suteiktų studijuojantiems aukščiausio lygio kompetencijas finansų srityje. Galiu teigti, kad teigiami programos atnaujinimo pokyčiai jau jaučiami, nes ženkliai pakilo studijų modulių kokybės, studentų pasitenkinimo moduliais ir programa įvertinimas. Be to, šiemet į Finansų magistro programą įstojo beveik 50 % daugiau studentų nei praėjusiais metais“.

Mechanikos inžinerija (MIDF, II pakopa)

Diegiamos naujovės

Vadovo įžvalgos

Nuo praėjusių metų studijų programoje diegiamas inovatyvus didaktinis „Design Thinking“ metodas  savo esme ypač tinkamas mechaninių sistemų kūrimui. Viena iš prioritetinių studijų programos vystymo sričių buvo pasirinkta bendros programos „Minor in Mechanical Engineering“ sukūrimas ECIU (angl. European Consortium of Innovative Universities) tinkle. Kiekvienas tinklo partneris, dalyvaujantis projekte, pasiūlė 30 tematiškai susietų  kreditų modulių paketą magistrantų akademiniams mainams tarp tinklo partnerių. MIDF partnerių peržiūrai taip pat pateikė modulių paketą. Dėstyti į  Mechanikos inžinerijos programą pakviestas doc. dr. Adi Adumitroaie iš Linco Johanneso Keplerio universiteto (Austrija). Kęstutis Pilkauskas, KTU Mechanikos inžinerijos magistrantūros studijų programos vadovas: „Akivaizdžiu dalyvavimo šiame projekte laimėjimu galėčiau įvardyti išryškėjusią aiškią takoskyrą tarp I ir II studijų programų „Mechanikos inžinerija“ pakopų. Po programos atnaujinimo šiemet padaugėjo I pakopos studijų programos „Mechanikos inžinerija“ absolventų, kurie tęsia studijas magistrantūroje. 2018 m. priimta 15 magistrantų į studijas lietuvių ir 6 į studijas anglų kalba.  Vertėtų pažymėti, kad programos vystymo darbai nesustojo, šiuo metu didelis dėmesys skiriamas didesnių studijų individualizavimo galimybių sudarymui“.

Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija  (SHMMF, II pakopa)

Diegiamos naujovės

Vadovo įžvalgos

Dėstytojai turėjo galimybę atnaujinti vertimo technologijų ir kalbos projektų, lokalizacijos kompetencijas, dalyvaudami „Plunet GmbH“ mokymuose. Be to, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp KTU ir „Plunet GmbH“ dėl programinės įrangos „Plunet Business Manager“ naudojimo ir abipusės rinkodaros, taip pat įsigyta programinės įrangos licencijų, tad studentai mokomi atliepiant naujausius rinkos poreikius. Svarbiu pirmųjų metų projekto įgyvendinimo rezultatu galima įvardyti metodinę priemonę „Krypties studijų programų kompetencijų vadovo ir studijų programos vystymas“. Ji išleista lietuvių ir anglų kalbomis. Šia metodine priemone jau domisi ir KTU partneriai iš užsienio. Jurgita Mikelionienė, KTU Lingvistikos ir vertimo krypčių studijų programų vadovė: „Po šio projekto pirmą kartą į „Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija“ magistrantūros programą priimtas studentas iš užsienio. Atnaujinus programos turinį, ji buvo pritaikyta ne tik anglų–lietuvių, bet ir anglų–rusų kalbų vertimo kombinacijai. Per motyvacinius pokalbius su stojančiaisiais išryškėjo, kad visus kandidatus labiausiai domina galimybė išmokti versti, naudojantis naujausiomis vertimo ir kalbos technologijomis, o kaip unikalią sritį jie įvardijo tinklalapių ir programinės įrangos lokalizavimą (lietuvinimą)“.

Biomedicininė inžinerija (EEF, II pakopa)

Diegiamos naujovės

Vadovo įžvalgos

Įgyvendidamas pokyčius Fakultetas planuoja burti aktyvių dėstytojų komandą, pasitelkti užsienio kolegų patirtį bei įtraukti į procesą programos absolventus. Tirs Lietuvos ir regiono rinkos poreikius, analizuos analogiškas Lietuvos ir užsienio šalių universitetų studijų programas, dalyvaus mokymuose ir daugelyje kitų veiklų. Prioritetą EEF žada skirti programos struktūrai, modulių turiniui, bei motyvuotų dėstytojų paieškai. EEF jau pavyko užmegzti kontaktus su Pietryčių Norvegijos universitetu – žadama su jais plėtoti ryšius, pasirašyti „Erasmus“ mobilumo sutartį. Vaidotas Marozas, KTU Biomedicininės inžinerijos magistrantūros programos kuratorius: „Džiugu, kad programa buvo įtraukta į vystymo programą, nes jau kuris laikas buvo mąstoma apie radikalų jos atnaujinimą. Šiuo metu koncentruojamės ties parengiamaisiais darbais, o realius programos atnaujinimo veiksmus pradėsime spalio mėnesį. Laukia nemažai darbų“.

Gamybos inžinerija (MIDF, II pakopa)

Diegiamos naujovės

Vadovo įžvalgos

Planuojama teikti paraišką praktiko-eksperto iš Portugalijos kvietimui dėstyti Inovacinių gamybos technologijų modulį pavasario semestre, o, siekiant didinti studijų programos tarptautiškumą, dalį modulių bus siūloma dėstyti anglų kalba. Planuojami susitikimai su ekspertais iš gamybos įmonių, aptariant galimybę kurti naują studijų modulį „Gamybos procesų skaitmeninimas“ ir jį integruojant į studijų programą. Projekto rėmuose rudens semestrą į KTU yra pakviestas dėstytojas Andrei Surženkov (Talino technologijos universitetas, Estija), kuris Gamybos inžinerijos studentams dėstys paskaitų ciklą, integruotą į Inovacinių technologijų studijų modulį. Regita Bendikienė, studijų programos vadovė: „Netolimuose planuose – susitikimai su verslo partneriais. Norime išgirsti jų lūkesčius ir atsižvelgdami į jų pastabas, atnaujinti studijų modulių turinį bei siūlomų alternatyvų bloką“,

Studijų programų vystymo projektas tęsis visus mokslo metus. Iki 2018 m. gruodžio mėnesio studijų programų atstovai parengs programų vystymo planus, o jų įgyvendinimo pabaiga numatyta 2019 m. birželio mėnesio pabaigoje.