KTU chemikų susintetinti nauji organiniai junginiai – efektyvesniam saulės energijos įsisavinimui

Svarbiausios | 2015-05-21

Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete (KTU CTF) 2015 m. baigiamas įgyvendinti projektas „Dažiosios ir daugiafunkcinės organinės medžiagos energiją taupančioms technologijoms: sintezė, struktūra ir savybės (Fotomolekulės)“. Tyrimų tikslas – padėti efektyviau įsisavinti saulės energiją.

Projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-078, kuriam vadovauja prof. Vytautas Getautis, skirtas tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimui.

Senkant ir brangstant organinio kuro atsargoms, vis didesnę reikšmę įgyja alternatyvieji energijos šaltiniai. Vienas iš jų – Saulės energija, kurios įsisavinimo apimtys kasmet auga 25–30 proc. Šiuo metu Japonijoje ši energija jau pigesnė už šiluminę, o Europoje – sparčiai pinga.

KTU CTF mokslininkų vykdyto projekto įgyvendinimo metu buvo susintetinta 80 naujų organinių junginių, kurie efektyviai sugeria ar išspinduliuoja šviesą bei transportuoja krūvininkus – daleles, nulemiančias organinių puslaidinikių elektrinį laidumą bei jų panaudojimą energiją taupančių technologijų kūrimui.

Tyrimų rezultatai buvo paskelbti 9 konferencijų pranešimuose bei 10 straipsnių moksliniuose žurnaluose su aukštu citavimo indeksu. Per 4 projekto vykdymo metus projekto tema buvo apgintos 2 daktaro disertacijos.

Šis projektas neabejotinai prisideda prie Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros našumo ir potencialo didinimo – sukurtos dvi naujos technologijos bei užregistruoti 3 tarptautiniai patentai.

Mokslininkai įsigijo modernios laboratorinės įrangos, jiems buvo sudarytos puikios sąlygos dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, užmezgant ryšius su Šveicarijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Italijos mokslo centrų tyrėjais.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos administruojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. KTU mokslininkams 2011-2015 m. pagal „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ 1.3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ buvo skirta 460 997,88 eurų parama.

KTU chemikų baigiamo vykdyti projekto pasiekti rezultatai skatina Lietuvos mokslo pažangą ir konkurencingumą pasaulyje.