Teigiamus krūvininkus transportuojantys keturis karbazolilchromoforus turintys fluoreno dariniai efektyviems perovskitiniams saulės elementams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0044

Projekto aprašymas:

Teikiamo projekto tikslas – susintetinti naujus karbazolil- bei fluorenilgrupes turinčius p-tipo organinius puslaidininkius, skirtus efektyviems perovskitiniams saulės elementams. Vykdant šį projektą ne daugiau trijų pakopų reakcijomis bus sintetinamos naujos karbazolilo bei fluorenilo chromoforus turinčios struktūros bei įvertinta jų kaip skyles transportuojančių organinių puslaidininkių panaudojimo saulės elementuose galimybė.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatas – nauji karbazolil- bei fluorenilfunkcines grupes turintys p-tipo organiniai puslaidininkiai, skirti efektyviems perovskitiniams saulės elementams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-05-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Getautis

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra