Sintetinių vario, cinko ir švino sulfidų tekstūra ir terminis patvarumas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0020

Projekto aprašymas:

Projekte bus siekiama susintetinti vario, cinko ir švino sulfidus bei ištirti jų terminį patvarumą ir tekstūrą. Sintezės metu naudojama gamybos metu susidariusi sieros atlieka. Projekte bus tiriamos metalo sulfidų hidroterminės sintezės sąlygos, gauti produktai apibūdinami instrumentinės analizės metodais. Projekte numatoma ištirti susintetintų metalo sulfidų terminį patvarumą, apibūdinti degimo produktų fizikines-chemines savybes bei ištirti jų morfologines savybes.
Sprendžiant projekto uždavinius, bus bendradarbiaujama su užsienio mokslininkais ir Lietuvos pramonės įmonėmis.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto vykdymo metu bus gerokai padidinta tyrėjų kompetencija bei kvalifikacija, o rezultatai naudojami studijų procese bei rengiant baigiamojo darbo tezes. Įvykdžius tyrimų programą ir įteikus parengtas publikacijas (ne mažiau 1) į prestižinius mokslo žurnalus bei tarptautines mokslo konferencijas (ne mažiau 1), atsiras naujos galimybės plėsti tarptautinį bendradarbiavimą sieros lydymo krosnies kietų atliekų perdirbimo bei metalo sulfidų sintezės tematikose, plėtoti mokslininkų ir studentų tarptautinį mobilumą, įsijungti į pasaulinių organizacijų veiklą,

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kęstutis Baltakys

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra