Sintetinių dvibazių kalcio hidrosilikatų su įsiterpusiais kalio jonais įtaka alternatyviųjų rišamųjų medžiagų hidratacijai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0130

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma susintetinti dvibazius kalcio hidrosilikatus su įsiterpusiais kalio jonais ir ištirti jų įtaką alternatyvių rišamųjų medžiagų hidratacijai ir mineralinei sudėčiai. Hidroterminės sintezės metu bus ištirta KOH priedo ir izoterminės trukmės 200 ? temperatūroje įtaka dvibazių kalcio hidrosilikatų susidarymo procesams, nustatytas gautų sintezės produktų terminis stabilumas ir ištirta jų priedo įtaka rišamosios medžiagos hidratacijos procesui. Gauti produktai bus apibūdinti pagrindiniais instrumentinės analizės metodais, skirtais miltelinio tipo bandiniams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto metu atlikus hidroterminės sintezės eksperimentus, naudojant KOH priedą susintetinti dvibaziai kalcio hidrosilikatai su įsiterpusiais K+ jonais. Nustatyta, kad produktų terminio apdorojimo metu, skirtingų temperatūrų intervaluose susidaro alternatyvių rišamųjų medžiagų chemijoje svarbūs dikalcio silikatai. Be to, juos panaudojus kaip priedą, buvo pastebėta teigiama įtaka rišamosios medžiagos – portlandcemenčio hidratacijos procesui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kęstutis Baltakys

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra