Sieros lydymo krosnies kietų atliekų patvarumas hidroterminėmis sąlygomis

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0252

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma ištirti pereinamųjų metalų jonų įtaką sieros lydimo krosnies kietų atliekų patvarumui hidroterminėmis sąlygomis.
Projekte bus nustatoma sieros lydimo krosnies kietų atliekų cheminė ir mineralinė sudėtis, tiriama I ir II grupės pereinamųjų metalų įtaka sieros atliekos patvarumui hidroterminėmis sąlygomis. Remiantis palankiausiais eksperimentiniais rezultatais projekto metu identifikuojama neorganinių junginių mineralinė sudėtis ir atliekami kitų fizikinių parametrų (frakcinė sudėtis, kietumas, skystosios terpės pH vertė) matavimai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnio sieros lydymo krosnies kietų atliekų panaudojimo ar utilizavimo/perdirbimo galimybių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kęstutis Baltakys

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra