Naujo keturis karbazolilchromoforus su difenilamino fragmentais turinčio organinio puslaidininkio perovskitiniams saulės elementams sintezė ir savybės

   

Projekto nr.: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0041

Projekto aprašymas:

Teikiamo projekto tikslas – iš 3,6-dibromkarbazolo susintetinti organinį puslaidininkį, skirtą perovskitiniams saulės elementams. Projekte bus vykdoma tarpinių junginių bei tikslinės teigiamus krūvininkus transportuojančios struktūros sintezė, jos metodo optimizavimas, naujos skyles transportuojančios molekulės bus charakterizuojamos ir įvertintas jų tinkamumas PSE.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatas – naujas organinis puslaidinikis, kuris savo fotoelektrinėmis, terminėmis bei elektrocheminėmis savybėmis tiktų perovskitiniams saulės elementams konstruoti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-05-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Marytė Daškevičienė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra