Mėlynų organinių elektroliuminescencinių prietaisų kūrimas išnaudojant rezonanso sustiprintą matrica-svečias energijos pernašą

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT- K-712-19- 0136

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas sukurti efektyvius mėlynus OLED prietaisus panaudojant organinius puslaidininkius, pasižyminčius tripletinių eksitonų konversija matricoje per RISC ir matrica-spinduolis energijos pernaša per HLCT būsenas.
Projekto uždaviniai:
1) junginių, pasižyminčių HLCT būsenomus kūrimas ir tyrimas;
2) mėlynų OLED prietaisų su matrica:spinduolis sistemomis pasižyminčiomis RISC matricoje ir HLCT būsenomis kūrimas ir formavimas.
3) gautų OLED prietaisų charakterizavimas ir optimizavimas;
4) projekto rezultatų apibendrinimas.
Siekianmos OLED charakteristikos bus gautos naudojant tokias prietaisų struktūras: anodas/skylių injekcijos sluoksnis/ skylių pernašos sluoksnis/ elektronus blokuojantis sluoksnis/emituojantis sluoksnis/skyles blokuojantis sluoksnis/elektronų pernašos sluoksnis/katodas (1 pav). Spinduolis:matrica sistema bus naudojama kaip emituojantysis sluoksnis. Spinduolis sukels tripletų konversiją matricoje per RISC ir pvirsmus per HLCT būsenas įtraukiant ir tiesioginį tripletas-singletas tarpmolekulinį FRET. Sistemą spinduolis:matrica sudarys TADF matrica ir HLCT spinduolis (2 pav) arba HLCT matrica air fluorescencinis (3,4 pav) arba fosforoscencinis (5 pav) spinduolis. Šis būdas leidžia sumažinti nespindulinius energijos praradimus. OLED struktūra gali būti optimizuota ją supaprastinant ar pasirenkant junginius su tinkamais energetiniais lygmenimis. Planuojama, kad maksimalus išorinis kvantinis prietaisų efektyvumas (EQE) viršys 5% procentų ribą, o maksimalus galios efektyvumas viršys 20 lm/W. Prognozuojama, kad elektroliuminescencijos spektro maksimumas bus ties 460 nm.
Spinduolis:matrica sistema naudojanti žadinimo energijos pernašą per HLCT būsenas vietoje sistemų su TADF matrica mėlynuose OLED ar fosforescuojanti PhOLED dar nebuvo aprašyti literatūroje bei nebuvo naudoti ankstesniuose ar esamuose mūsų grupės projektuose. Naujai sukurti organiniai puslaidininkiai bus panaudoti naujo tipo matrica:spinduolis sistemų tyrimui. Energijos pernašos valdymas šiose naujose sistemose bus pagrindinis šio projekto uždavinys. Vykdant šį projektą bus pateikta alternatyva hiperfluorescencijai siekiant gauti mėlynai emituojančius OLED prietaisus ir pagerinti jų efektyvumą ir emisijos savybes.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatai bus publikuojami aukštai reitinguojamuose mokslo žurnaluose. Pagrindiniai rezultati bus publikuojami daugiau nei dvejuose recenzuojamuose tarptautiniuose žurnaluose su Clarivate Analytics (anksčiau Thomson Reuters Web of Science duomenų bazė) citavimo indeksu, pvz.: “Dyes and Pigments”, “Journal of Luminescence”, “Organic Electronics” ir pan. Siekiant projekto rezultatus paskleisti plačiai mokslininkų auditorijai, jie bus pristatyti tarptautinėse konferencijose ir vasaros mokyklose, kur bus akcentuojamas projekto aktualumas ir naujumas. Pagrindiniai projekto rezultatai bus pristatyti daugiau nei trejose tarptautinėse konferencijose (pvz.: El. processes in organic and inorganic mat. (ICEPOM) ar “Baltic Polymer Symposium” (BPS)).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-17 - 2022-08-16

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra