Komerciškai prieinamo donoro pritaikymas tobulinant nusistovėjusias TADF struktūras

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0068

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – naujų TADF spinduolių sintezė naudojant nusistovėjusias populiarias akceptorines grupes ir naują, komerciškai prieinamą, donorą bei jų savybių tyrimas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tiksliniai junginiai gauti atlikus dviejų stadijų sintezę, t.y. fenotiazino kondensaciją su įvairiais akceptorių (benzofenono, difenil sulfono, triazino ir pirimidino) fragmentais ir gautų junginių oksidaciją vandenilio peroksidu. Struktūros analizė atlikta rentgeno strukūrinės analizės, branduolių magnetinio rezonanso ir masių spektroskopijos metodais. Atliktas junginių modeliavimas kompiuterinės chemijos metodais. Sumodeliuota 4 naujų potencialių TADF junginių savybės. Efektyvus HOMO ir LUMO orbitalių atsiskyrimas junginiuose parodo galimą krūvio pernašos pobūdį kuris yra reikalingas TADF procesui. Visų junginių, išskyrus 10-[4-[4-(5,5-dioksofenotiazin-10-il)fenil]sulfonilfenil]fenotiazin 5,5-dioksidą, singletinės-tripletinės energijos skirtumai yra labai maži ir pakankami TADF procesui (<300 meV). Penkiomis naujomis struktūromis papildytą The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) duomenų bazė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-08 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gintaras Buika

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra