Elektroaktyvių fematroimidazolo darinių sintezė ir savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0054

Projekto aprašymas:

Sintetinami nauji įvairius pakaitus turintys fenantroimidazolo dariniai. Kompiuterinės chemijos metodais įvertintos sukurtų junginių struktūros ir kai kurios fotofizikinės savybės. Bus ištirtos gautų junginių fotofizikinės, terminės, krūvininkų pernašos savybės. Bus įvertintas jų elektrocheminis stabilumas, bei jų stiklų morfologinis stabilumas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Bus susintetinti nauji fenantroimidazolo dariniai ir ištirtos jų savybės

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra