Fizikinės chemijos ištakas Lietuvoje prisimenant

Svarbiausios | 2021-10-21

Kitąmet minėsime ypatingą datą akademinei bendruomenei– Lietuvos universiteto įkūrimo 100-ąsias metines. Tačiau norisi nepamiršti ir kitų, ypač chemikų bendruomenei, svarbių datų: Fizikinės chemijos katedros įkūrimo 95-ųjų metinių ir katedros profesoriaus Vinco Čepinskio 150-ųjų gimimo metinių. Fizikinės chemijos katedra buvo įkurta 1926 metais Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos-chemijos skyriuje. Jos steigėju ir pirmuoju katedros vedėju buvo prof. V. Čepinskis (1871-1940), kuris taip pat buvo ir vienu iš Lietuvos universiteto steigėjų. Vincas Čepinskis buvo ne tik Fizikinės chemijos katedros vedėju (1926-1936), bet ir Lietuvos universiteto prorektoriumi (1922-1923 ir 1928-1929) ir rektoriumi (1923-1924 ir 1929-1933).

Lietuvos universitete jis skaitė pagrindinius fizikinės chemijos ir elektrochemijos kursus ir jo rūpesčiu katedros laboratorijų aparatūra ir įrenginiai buvo Vakarų Europos universitetų laboratorijų lygio ir leido ne prasčiau atlikti laboratorinius bei diplominius darbus. Vincas Čepinskis buvo ryški ne tik universiteto, bet ir visos to meto Lietuvos asmenybė, eruditas, kurio paskaitų klausytis susirinkdavo daug studentų ir iš kitų fakultetų. Profesorius jas skaitė labai gyvai, vaizdžiai ir sąmojingai, su jam būdingu temperamentu ir entuziazmu. Paskaitose jis kėlė ne tik specialiąsias, bet ir filosofines gamtos mokslų problemas, paliesdavo ir visuomeninio gyvenimo negeroves, ryškiai nuspalvindamas keliamus klausimus savo pasaulėžiūros dvasia.

Profesorius V. Čepinskis laikomas fizikinės chemijos mokslo pradininku Lietuvoje, jis yra ir pirmųjų lietuviškų fizikos ir fizikinės chemijos vadovėlių autorius bei terminijos kūrėjas. Plačiai garsėjančios elektrochemikų mokyklos Lietuvoje pradininkai akademikai Juozas Matulis ir Jonas Janickis savo veiklos pradžioje buvo globojami Lietuvos fizikochemikų mokyklos kūrėjo prof. Vinco Čepinskio, pasaulinėje literatūroje ilgai cituotų mokslo darbų autoriaus. Prof. Jonas Janickis buvo prof. V.Čepinskio bendradarbis Fizikinės chemijos katedroje (nuo 1933 m.), o vėliau ir katedros vedėju (1940-1941 ir 1944-1976). Jis sukūrė Kauno chemikų mokslo mokyklą, parengė 47 chemijos mokslų daktarus, išleido du originalius fizikinės chemijos vadovėlius.

Garbiems fizikinės chemijos pradininkams buvo svarbu ne tik kelti savo pedagoginį meistriškumą ir siekti mokslinių laimėjimų, bet ir vadovautis bendražmogiškomis vertybėmis, tolerancija oponentų nuomonei. Profesorius Vincas Čepinskis visada elgėsi taip, kaip reikalavo jo paties žodžiai: „Mano supratimu, vienas iš ypatingų žmogaus doros pasireiškimų – gerbimas kitų žmonių įsitikinimų. Visos mokslo žinios, tobuliausias mokslinis mąstymas be tolerancijos, be doros, be sąžinės ir meilės nustoja humanistinės vertės“.

 

Parengė prof. dr. Ingrida Ancutienė
KTU CTF Fizikinės ir neorganinės chemijos katedros vedėja