„α-C2SH sintezė, savybės ir panaudojimas hidraulinei rišamajai medžiagai gauti“

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Rokas Gendvilas, Kauno technologijos universitetas

Mokslinis vadovas: prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija – 05T

Apie autorių: CV

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje.

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Rimvydas Kaminskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas, 
dr. Valentin Antonovič (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
doc. dr. Jonas Baltrušaitis (Lehigh universitetas JAV, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T), 
doc. dr. Gintautas Skripkiūnas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T),
prof. dr. Virgilijus Valeika (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 05T).

Anotacija:

Pagrindinis disertacijos uždavinys – sukurti aplinkai mažai žalingą naujos hidraulinės rišamosios medžiagos gavimo būdą, pagrįstą hidrotermine kalcio hidrosilikatų sinteze ir jų mechaniniu bei terminiu aktyvinimu, ištirti jos hidratacijos procesą ir pagrindines savybes. Disertacijoje ištirta žaliavų prigimties, NaOH priedo, hidroterminės sintezės temperatūros ir trukmės bei maišymo intensyvumo įtaka tarpinio gamybos produkto – α-C2SH – sintezės procesui, grynumui, dispersiškumui ir stabilumui. Įrodyta, kad, lygiomis dalimis sumaišius sintezės produktą ir kvarcinį smėlį bei tokį mišinį aktyvavus viena po kitos einančiomis tribochemine ir termine aktyvacija, ardomi α-C2SH struktūrą stabilizuojantys vandeniliniai ryšiai ir susidaro amorfiniai bei kristaliniai su vandeniu aktyviai reaguojantys junginiai. Nustatyta, kad iš α-C2SH ir kvarcinio smėlio mišinio pagamintai silikatinei rišamajai medžiagai, kaip ir įprastiniam portlandcemenčiui bei belitiniam cementui, būdingos penkios hidratacijos stadijos. Iš šios rišamosios medžiagos, ją santykiu 1:1 sumaišius su smėliu ar kitu užpildu, galima gaminti skiedinius, kurių gniuždomasis stipris viršija 20 MPa. Šios vertės atitinka standartų reikalavimus, keliamus belitiniams ar specialiems žematemperatūriams cementams.

21 gruodžio d., 2015 11:00

KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!