Vertikalieji organiniai šviečiantys tranzistoriai sudaryti iš spinduolių pasižyminčių termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-01-0015

Projekto aprašymas:

Organiniai šviečiantys tranzistoriai turi didelį panaudojimo potencialą dėl juose suderintų šviesos emisijos ir elektrinių signalų keitimo funkcijų, kurias įprasti šviesos diodai ir tranzistoriai atlieka atskirai. Nors termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija pasižymintys spinduoliai gali pasižymėti iki 100% vidiniu kvantiniu efektyvumu, jie iki šiol nebuvo panaudoti vertikalios konfiguracijos organiniuosešviečiančiuose tranzistoriuose. Projektu siekiama sukurti vertikaliuosius organinius šviečiančius tranzistorius, kuriuose būtų panaudoti emiteriai ir kurių darbiniai parametrai būtų geresni negu iki šiol aprašytų analogiškų prietaisų. Projekto tikslas – realizuoti keičiamo atspalvio baltos šviesos emisiją šiuose prietaisuose.. Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą, bus sukurti tinkami emiteriai pasižymintys dideliu skylių ir elektronų judriu ir didele (>60%) kietos būsenos liuminescencijos kvantine išeiga. Bus pagaminti vertikalieji organiniai šviečiantys tranzistoriai, kurių išorinis kvantinis efektyvumas viršys 5%.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

Bus susintetinti nauji organiniai puslaidininkiai, pasižyminčius termiškai aktyvinta uždelstąją fluorescencija ir aukštais krūvininkų judriais. Bus sukurti vertikalieji organiniai šviečiantys tranzistoriai, kurių išorinis kavantinis efektyvumas viršys 5%.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-20 - 2021-12-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2017 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra