Tvaresnių didesnės pridėtinės vertės antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių pašarų žaliavų (bio)technologijos prototipas (SUSFEETECH)

   

Projekto nr.: 01.2.2-MITA-K-702-05-0001

Projekto aprašymas:

Projekto „Tvaresnių didesnės pridėtinės vertės antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių pašarų žaliavų (bio)technologijos prototipas“ (SUSFEETECH) tikslas – atlikti pašarų žaliavų prototipo demonstravimą ir metagenominiais bei in situ tyrimais pagrįsti sukurtų pašarų žaliavų poveikį žemės ūkio gyvūnams, tuo siekiant efektyvesnio sukurtų saugių produktų komercializavimo, išskirtinį dėmesį skiriant mikotoksinų mažinimo strategijai perdirbamuose grūdų produktuose. Projekto SUSFEETECH MTEP rezultato parengties komercinimui etapas yra 7 – t.y., esamos žinios bus pritaikytos imituojant realias sąlygas – bus vykdomas prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas. Nors ir sukurtos pašarų žaliavos, pagal daugelį standartiškai analizuojamų in vitro ir in vivo rodiklių parodė teigiamą poveikį žemės ūkio gyvūnų produktyvumui ir sveikatingumui, tačiau jų veikimo mechanizmas iki galo nebuvo išaiškintas. Tikslui pasiekti bus atlikti in situ bei bandomųjų gyvūnų, šeriamų sukurtomis ir pagamintomis realiomis gamybinėmis sąlygomis, pašarų žaliavomis, metagenominiai virškinimo trakto pokyčių tyrimai. Pastarieji leis išsamiau paaiškinti teigiamą sukurtų produktų veikimo mechanizmą ir suteikts daugiau konkurencingumo sukurtiems produktams, įvedant juos į vietines bei tarpautines rinkas. SUSFEETECH ypatybės yra saugios ir tvarios gamybos principais pagrįsta efektyvi technologija, t.y., saugus ir efektyvus šalutinių maisto pramonės produktų valorizavimas bei išsamus mokslinis sukurtų produktų veikimo mechanizmo pagrindimas, sudarantis sąlygas realios ekonominės naudos žemės ūkiui bei plačiajai visuomenei gavimui. Šių prototipų įdiegimas gamyboje ir efektyvus jų komercializavimas prisidėtų prie klimato kaitos mažinimo problemų sprendimo, taip pat atsirastų niša perspektyvių mokslininkų integravimui į žemės ūkio plėtrą – šią sritį pristatant, kaip naują galimybę, gyvūnų sveikatingumo ir produktyvumo užtikrinimui, remiantis tvarios gamybos principais ir giliais moksliniai tyrimais.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-02-01 - 2023-01-31

Projekto koordinatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: Institute of Food Safety, Animal Health and Environment "BIOR"

Vadovas:
Gražina Juodeikienė

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra