Perspektyvių elektroaktyvių junginių kristalų tyrimai rentgenostruktūrinės analizės metodu

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0098

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – organinių medžiagų, kurios gali būti įdarbinamos organiniuose šviesos dioduose, monokristalų tyrimas panaudojant rentgenostruktūrinės kristalografinės analizės metodiką bei gautų rezultatų interpretavimas. Tyrimams bus parinkti junginiai savo sudėtyje turintys donorinio ( 2,7-dimetoksikarbazolas, 3,6-dimetoksikarbazolas, 9,10-dihidroakridinas, fenotiazinas, 3,6-ditretbutilkarbazolas) ir akceptorinio (trifluorometilbenzenas, difenilsulfonas, 9,9-dimetilksantenas, 4-cianobenzenas, 2-cianobenzenas, 3-cianobenzenas) tipo chromoforus. Praktikos metu planuojama susipažinti su rentgenostruktūrinės kristalografinės analizės pagrindais. Taikant skirtingas technikas bei tirpiklių sistemas bus užauginti pasirinktų organinių junginių monokristalai, kurie bus ištirti, o gauti eksperimentiniai duomenys panaudoti sprendžiant/identifikuojant/lyginant junginių struktūras, molekulių išsidėstymą kristalinėje gardelėje, nustatant tarpmolekulines sąveikas, kampus/atstumus tarp chromoforų plokštumų ir kt.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto metu studentas susipažino ir įsisavino rentgenostruktūrinės kristalografinės analizės teorinius pagrindus bei skirtingas monokristalų auginimui naudojamas technikas ir tirpiklių sistemas. Eksperimentinės dalies atlikimui, struktūrų sprendimui bei rezultatų interpretavimui buvo įsisavinti CrysAlisPro ir OLEX2 programinės įrangos paketai. Tyrimams buvo parinkti ir užauginti junginių, kurie savo sudėtyje turi donorinio ( 2,7-dimetoksikarbazolas, 3,6-dimetoksikarbazolas, 9,10-dihidroakridinas, fenotiazinas, 3,6-ditretbutilkarbazolas, fenantroimidazolas) ir akceptorinio (trifluorometilbenzenas, difenilsulfonas, 9,9-dimetilksantenas, 3-cianobenzenas) tipo chromoforus, monokristalai. Praktikos metu buvo identifikuotos pasirinktų junginių struktūros ir palyginti šie parametrai:
– molekulių išsidėstymo pobūdis kristalinėje gardelėje;
– tarpmolekulinės sąveikos;
– dihedraliniai kampai.
Visi rezultatai apibendrinti ir pateikti ataskaitoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Audrius Bučinskas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra