Pažangiąja oksidacija paremtos kompleksinės oro valymo technologijos sukūrimas ir testavimas realiomis sąlygomis (OxiPurTec)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-246

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama teršalų šalinimo sistemoje kompleksiškai derinti žemos temperatūros, foto katalizės, elektrostatinio nusodinimo, bei katalitinio filtravimo metodus. Šie metodai veikdami tarpusavyje užtikrins aukštą teršalų pašalinimo efektyvumą ir mažas energijos sąnaudas. Kompleksinės ir sinergetiškai veikiančios sistemos kūrimui bus naudojamas srautų dinaminis modeliavimas bei faktorinis tyrimo planavimas, kurie leis užtikrinti gautų tyrimo rezultatų patikimumą. Nustačius esmines technologines priklausomybes ir atlikus sukurtos teršalų šalinimo sistemos testavimą imituotomis realios taršos sąlygomis, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus bus atliekamas sistemos optimizavimas ir tobulinimas. Oro teršalų skilimo kinetikai, bei susidariusių antrinių skilimo produktų analizei bus naudojami pažangūs analizės metodai: dujų chromatografijos sistema GC*GC su skriejimo laiko trukmės detektoriumi, tiesioginė masių spektrometrija, bei aerozolio dalelių analizatoriai. Šio projekto metu planuojamą turimą trečio technologinės parengties lygio teršalų skaidymo koncepciją patobulinti iki penkto technologinės parengties lygio sukurtos ir realiomis sąlygomis ištestuotos sistemos. Sukurta technologija toliau bus vystoma siekiant ją komercializuoti.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Mokslo straipsnis užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje – 3 vnt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-02 - 2019-10-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Edvinas Krugly

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas