Kambario temperatūros fosforescencija pasižyminčių organinių junginių savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0009

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – studento mokslinių kompetencijų gilinimas. Tyrimų metu bus atlikti kambario temparatūros fosforescencija pasižyminčių organinių bemetalių medžiagų savybių tyrimai, fosforescencijos jautrumo deguoniui įvertinimas. Terminiai ir morfologiniai medžiagų (sluoksnių) virsmai bus tiriami diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos bei termogravimetrinės analizės metodais. Atlikti tyrimai leis įvertinti mokslinėje grupėje naujai susintetintų medžiagų sluoksnių atsparumą dideliems temperatūros pokyčiams per ilgesnį laiką. Elektrocheminis susintetintų junginių stabilumas, HOMO ir LUMO energijų vertės bus nustatomos ciklinės voltamperometrijos metodu. UV spektroskopija bus naudojama naujų emiterių optinių savybių tyrimui. Siekiant nustatyti perspektyviausias RTP medžiagas bus nustatyta junginių sužadintos būsenos energija, bus įvertinta fotofizikinių procesų kinetika (fotoliuminescencijos gyvavimo trukmės), nustatomi fotoliuminescencijos kvantiniai našumai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Deguonies įtakos RTP savybėms tyrimai bus atliekami tiriant junginių fotozikines charakteristikas oro ir bedeguonėje aplinkose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Keruckienė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra