Kalcio hidrosilikatinių plokščių gamybos technologija

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0238

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma sukurti kalcio hidrosilikatinių plokščių gavimo būdą, susidedantį iš tikslinių kalcio hidrosilikatų hidroterminės sintezės ir papildomo terminio suformuotų plokščių apdorojimo.
Gamtinių žaliavų – amorfinės struktūros SiO2 komponento (trepelio) ir pramoninių kalkių mišinio panaudojimas, leis hidroterminės sintezės būdu susintetinti reikiamos sudėties kalcio hidrosilikatus iš kurių (filtravimo bei džiovinimo būdu) bus suformuotos reikiamų savybių kalcio hidrosilikatų plokštės.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pagal gautus, drėgmės pasišalinimo kinetikos ir stiprius gniuždant, parametrus, kurie buvo nusistatyti projekto eigoje (bandinių stipris >10 kg/cm3, bandinius džiovinant >80 °C), siūlomos dvi technologinės schemos : a – bandinius du kartus hidrotermiškai apdorojant, b – džiovinimas aukštesnėje negu 300 °C. Stipriausi bandiniai gauti antrą kartą hidrotermiškai apdorojus prieš tai išdžiovinus jį 24 valandas 100 °C, kurių stipris gniuždant yra >20 kg/cm3. Suformuoti bandiniai, kurie nebuvo džiovinti prieš pakartotinį hidrotermišką apdorojimą, pasižymėjo silpnesnėmis stiprio gniuždant savybėmis ir siekė tik 14,7 kg/cm3. Panašius parametrus turėjo bandiniai, kurie džiovinti 400 °C temperatūroje – 14,6 kg/cm3. Silpniausi pasiūlytoje technologinėje schemoje bandiniai džiovinti 300 °C temperatūroje ir siekė tik 13,1 kg/cm3 stiprį gniuždant.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Anatolijus Eisinas

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra