Biologinių ir fiziko-cheminių procesų taikymas sunkiai bioskaidžiomis farmacinėmis medžiagomis ir biogenais užteršto vandens valymui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0065

Projekto aprašymas:

Pastaruoju metu tiek Europoje, tiek visame pasaulyje susiduriama su nekontroliuojamu sunkiai bioskaidžių farmacinių medžiagų patekimu į paviršinio ir gruntinio vandens telkinius. Tradiciniai užteršto vandens valymo būdai (biologiniai, fiziko-cheminiai) yra arba neefektyvūs arba ekonomiškai nenaudingi. Todėl vis daugiau dėmesio susilaukia kombinuotos pastarųjų procesų sistemos; tačiau dėl palyginti mažo įdirbio šioje srityje, būtina tokias sistemas charakterizuoti. Todėl šio projekto tikslas – išbandyti jau sukonstruotą kombinuotą pažangiosios oksidacijos ir biologiškai aktyviosios anglies (POBAA) sistemą imituojant realias sąlygas ir valant realų, sunkiai bioskaidžiomis farmacinėmis medžiagomis, azotu ir fosforu užterštą vandenį. Remiantis gautais rezultatais, projekto pabaigoje bus parengta ataskaita ir pateiktos rekomendacijos tolimesniam POBAA sistemos tobulinimui, siekiant ją pritaikyti pramonėje ir pasiekti TRL5 lygmenį.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Šio projekto metu buvo atlikti parengiamieji adsorbcijos ir biodegradacijos tyrimai ir bandymai su kombinuotu ozonavimo ir biologiškai aktyvios anglies laboratoriniu modeliu. Buvo nustatytos optimalios sąlygomis, kuriomis pasiektas geriausias bendrosios ištirpusios anglies ir sunkiai skaidžių medikamentų šalinimo efektyvumas:
1) 20 g/L aktyvintosios anglies koncentracija
2) ištirpusio ozono koncentracija 0.5 mg/L
3) 60 min užteršto vandens išlaikymo trukmė ozonavimo reaktoriuje
4) 24 valandų ozonuoto užteršto vandens išlaikymo trukmė biologiškai aktyvios anglies reaktoriuje
5) Bendrosios organinės anglies šalinimo efektyvumas 42%
6) Sunkiai skaidomi medikamentai sistemoje pašalinti: Triclosanas 58%, Kafeinas 82%, Karbamazepinas 45%, Sulfometoksazolis 67%.
Remiantis gautais rezultatais pilotinė sistema bus toliau tobulinama ozonavimui naudojant deguonies generatorių ir specialiu purkštuku efektyvinant ozono dujų tirpinimą vandeninėje terpėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Abromaitis

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas