LMD susirinkimas-1912-3

2021-05-01

LMD susirinkimas 1912 m.

Lietuvių mokslo draugijos narių grupė, 1912 m. 1-oje eilėje (iš kairės): Jonas Jablonskis, Julija Žymantienė-Žemaitė, Petras Kriaučiūnas, Jonas Basanavičius, Liudvika Didžiulienė, dr. Jonas Dielininkaitis; 2-oje eilėje: Vincas Palukaitis, Antanas Vileišis, Baltramiejus Čepulis, Adomas Sketeris, Gabrielius Landsbergis, Jonas Ambrazaitis; 3-ioje eilėje: Juozas Kairiūkštis, dr. Jonas Spudulis, Mečislovas Dovoina Silvestravičius, Mykolas Kuprevičius. (A. Jurašaičio nuotr.) (Originalas – KTU bibliotekoje)